Tuesday, October 12, 2021

ปรับพฤติกรรมสีดอโอเลี้ยง

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้งานของระบบไฟฟ้าและตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีจึงได้นำสีดอโอเลี้ยงกลับเข้ามาปรับพฤติกรรมอยู่ในคอกรั้วไฟฟ้าบริเวณกิโลเมตรที่7 เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งตัดโซ่ออก โดยในคอกนี้โอเลี้ยงมีอาหารและน้ำกินอย่างพอเพียง


 

No comments: