Monday, August 31, 2009

The Foundation receives the donation (10,922 baht) from Gp Capt Somjintana Kitjakan which she has placed our donation box for her guest to donate to join Elephant Back to the Wild Project on the occasion of her 72nd Birthday Party at Wat Donmaung on August 31, 2009. มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,922 บาทจาก น.อ.หญิง สมจินตนา กิจการ ซึ่งได้ติดต่อขอนำกล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ มาตั้งเพื่อให้แขกผู้มาร่วมงานครบรอบวันเกิด 72ปี ของคุณสมจินตนา ร่วมทำบุญเพื่อสนับสนุนโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ณ วัดดอนเมือง
Pang Namchock,a new female elephant of our project is familiar with other elephants ( Pang Sarah, Pang Pansa, Pang petchara and Plai Boriboon) and lives with them. พังนำโชค ช้างที่ทางมูลนิธิฯ รับเข้าโครงการได้ไม่นาน ออกมาเที่ยวเล่นและรวมกลุ่มกับพังซ่าร่า พังพรรษา พังเพชรา และพลายบริบูรณ์

Vet.Nattar maneewan, our veterinarian of The Foundation is collecting elephant(Pang Sarah) blood sample for testing in the Lab. สพ.ญ.ณัฏฐา มณีวรรณ สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิฯ กำลังเก็บเลือดของพังซาร่า เพื่อนำไปตรวจ

And Vet.Taweepoke Angkwanit, Advisor Veterinarian of The Foundation comes to check up elephant's health (Pang Namchock) too. และ น.สพ.ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ก็ได้เข้ามาตรวจสุขภาพของพังนำโชค เช่นเดียวกัน

Friday, August 28, 2009

The Foundation has held "The Skill in Elephant Care Training Course 2009" to our field staff at Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary, Lampang Province. On August 30, 2009. Our field staff and veterinarians who are the trainer take a picture together.
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม และสัตวแพทย์ได้ถ่ายรูปร่วมกันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการอบรมเพิ่มความรู้และทักษะการดูแลช้างครั้งที่ 2 / 2552
Khun Chonsaporn Apiwongngam, our coordinator at Changmai-Lampang office gives a gift to Nirut Majai for the highest score of the test. คุณชลษพร อภิวงค์งาม เจ้าหน้าที่ประสานงานเชียงใหม่ - ลำปาง เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับนายนิรุต มาใจ ที่ได้ทำแบบทดสอบการอบรมได้คะแนนสูงสุด
The Second day of the training, our field staff were trained to observe elephant 's behavior then note to be data. After that our field staff exchange the knowledge to each other. วันที่สองของการอบรม เจ้าหน้าที่กำลังฝึกเก็บตัวอย่างพฤติกรรมช้าง กลุ่มพังซาร่า พังพรรษา พังเพชรา และพลายบริบูรณ์ ที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง หลังจากนั้น นำข้อมุลที่ได้มาสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Thursday, August 27, 2009

Mother and son elephants :Pang Doremee and Seedor Doremon are having bamboo shoot in Sublangka Wildlife Sanctuary. พังโดเรมี (แม่)และสีดอโดเรมอน กำลังมีความสุขกับการกินหน่อไม้ในป่าซับลังกา
A young elephant (Pang Dao) greets our field staff. พังดาวช้างเด็กสาวในป่าซับลังกา
Scenery of Sublangka Wildlife Sanctuary. ภาพทิวทัศน์ป่าซับลังกา (ถ่ายภาพจากหน่วยพิทักษ์ป่าหนองใหญ่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
Pang Nimnual is drinking water in the Creek at Phu Phan Forest. พังนิ่มนวลกำลังลงกินน้ำในป่าภูพาน

Our field staff at Phu Phan Substation join Phu Phan National Park to grow the forest to celebrate her Majesty Queen Sirikit at Keng Mod Deang , Phu Phan National Park Sakon Nakorn province.

เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานในจังหวัดสกลนคร บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าแก้งมดแดง อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

Posted by Picasa
Our field staff found Pang Buakeaw (wild elephant at Phu Phan National Park) and took a picture which we rarely met her. พังบัวแก้ว(ช้างป่า)ในป่าภูพาน นานมากแล้วที่ไม่สามารถถ่ายภาพช้างป่าตัวสุดท้ายในป่าภูพานได้ แต่ด้วยช้างอยู่ในที่โล่งจึงสามารถถ่ายภาพมาให้ดูได้

Training Course at Lampang

After the trainer group,Vet.Taweepoke Angkawanish (Mor Tom), Vet.Chalermchat Somgird (Mor Nil), Vet.Chatchote Thitaram (Mor Bic) and Vet.Nattar Maneewan (Mor Kwan) have trained our field staff at Lopburi, they go to Lampang to train our field staff at Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary. หลังจากที่ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ลพบุรีเรียบร้อยแล้ว ทางคณะสัตว์แพทย์ โดย ผศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม , อ.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,น.สพ.ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ และ สพ.ญ.ณัฏฐา มณีวรรณ สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิฯ ได้เดินทางมาอบรมเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่จังหวัดลำปาง
Our field staff practise to note the elephant's behavior. เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำลังทดลองการสังเกตุพฤติกรรมพังบุญสม
Pang Boonsom, our field staff observe her for behavior learning. พังบุญสม

Wednesday, August 26, 2009

Our new Elephant

Pang Jintara, our new female elephant from Denchai District, Pra Province. She is 40 years old. พังจินตรา ช้างเพศเมีย อายุ 40 ปี ที่ทางมูลนิธิฯ รับเข้าสู่โครงการในวันนี้ โดยเดินทางมาจาก อ.เด่นชัย จ.แพร่ ซึ่งเป็นช้างเจ้าของคนเดียวกับพังงามเนตร
Our field staff bring the elephant to the shrine of the household god to honour him then the god will protect her when she lives in the forest.
ก่อนที่จะเข้าสู่โครงการ พังจินตราได้มาเคารพศาลเจ้าที่เพื่อคุ้มครองพังจินตราขณะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าดอยผาเมืองนี้ ตามประเพณีของทางภาคเหนือ
Our field staff is checking microchip at the neck of elephant.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำลังตรวจเช็ครหัสไมโครชิพของพังจินตราหลังจากที่รับช้างเข้าสู่โครงการ
Khun Bundit Saowan, Director of The Elephant Reintroduction Foundation led The Foundation officer to offer a blessing to Dr.Sumet Tantivejkul, Chairman of Elephant Reintroduction Foundation to mark his 70th birthday at Chaipattana Foundation on August 26, 2009.
คุณบัณฑิต เสาวรรณ กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาตินำคณะตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าอวยพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 26 สิงหาคม 2552 ที่มูลนิธิชัยพัฒนา

Tuesday, August 25, 2009

The Foundation has held "The Skill in Elephant Care Training Course 2009" to our field staff and forester at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province. On August 25, 2009, the trainee was trained to collect elephant's behavior data then conclude it and exchange the knowledge to each other. The trainer of this course are Vet.Taweepoke Angkawanish (Mor Tom), Vet.Chalermchat Somgird (Mor Nil), Vet.Chatchote Thitaram (Mor Bic) and Vet.Nattar Maneewan (Mor Kwan).
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการดูแลช้างประจำปี 2552 ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี วันที่ 25 สิงหาคม 2552 เข้าเก็บข้อมูลพฤติกรรมช้างในพื้นที่และสรุปข้อมูลพฤติกรรมพร้อมทั้งนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Pang Ngamnet, a 50-year-old female elephant from Denchai, Pra province arrives to our Camp2, Lampang at 1.30 PM. พังงามเนตร อายุ 50 ปี ช้างตัวใหม่ที่มูลนิธิฯ รับเข้าสู่โครงการ เป็นช้างที่มาจาก อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่ เดินทางมาถึงมูลนิธิฯ (แคมป์ 2 ) เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น Pang Ngamnet : พังงามเนตร
Khun Chonsaporn Apiwongngam, our coordinator at Changmai-Lampang office gives a cheque to Khun Wilast Inaut, elephant's owner.
คุณชลษพร อภิวงค์งาม เจ้าหน้าที่ประสานงานเชียงใหม่ - ลำปาง เป็นตัวแทนมอบเช็คค่าช้างให้กับคุณวิลาศ อินอัด เจ้าของช้าง

Khun Johan Vimolchalao, President and CEO of Holistic Education International.,Ltd interviews Khun Sivaporn Dardarananda, General Secretary of the foundation about the elephants and our working on August 25, 2009 at The Foundation (Head Office). Morning Talk is a variety English TV talk show on air on NBT at 5.30 AM.
วันที่ 25 สิงหาคม 2552 คุณ โยฮัน วิมลเฉลา พิธีกรรายการมอนิ่งทอล์ค และ ประธานบริษัท holistic education International Ltd. สัมภาษณ์ คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมาติเกี่ยวกับเรื่องช้างของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติและการทำงาน รายการมอร์นิ่งทอล์ค ออกอากาศทุกเช้าทางสถานีโทรทัศน์ NBT เวลา 5.30

Monday, August 24, 2009

On August 24, 2009 at 9.00 AM Vet.Chalermchat Somgird trains about biology of elephant.
At 10.00 AM, Vet.Chatchote Thitaram train about elephant reproduction.
At 10.30 AM, Vet.Nattar Maneewan teaches about Elephant disease and elephant health problem
At 1.00 PM, Vet.Taweepoke Angkawanish teaches about elephant situation and elephant management.
At 2.00 PM, Vet.Chalermchat Somgird and Vet.Taweepoke Angkawanish teach about reintroduction and the Method.
At 3.00 PM, Vet.Chalermchat Somgrid and Vet.Taweepoke Angkawanish teach about tracking elephant in the forest.
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการดูแลช้างประจำปี 2552 ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี
วันที่ 24 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 น. อ.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บรรยายเกี่ยวกับชีววิทยาของช้าง เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเกี่ยวกับระบบ สืบพันธุ์ของช้าง เวลา 10.30 น. สพ.ญ.ณัฏฐา มณีวรรณ สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิฯ บรรยายเกี่ยวกับโรคและปัญหาสุขภาพที่พบในช้าง เวลา 13.00 น. น.สพ.ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ช้างและการจัดการช้าง เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตารามและน.สพ.ทวีโภค อังควานิช ร่วมกันบรรยายเกี่ยวกับการคืนสัตว์สู่ธรรมชาติและวิธิการดำเนินการคืนสัตว์สู่ธรรมชาติ เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตารามและน.สพ.ทวีโภค อังควานิช ร่วมกันบรรยายเกี่ยวกับการติดตามพฤติกรรมช้างในธรรมชาติ
The Trainers and the Trainees at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi take a group photo. มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการดูแลช้างประจำปี 2552 ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี โดยมี ผศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม , อ.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,น.สพ.ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง สถบันคชบาลแห่งชาติ และ สพ.ญ.ณัฏฐา มณีวรรณ สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิฯ เป็นวิทยากรให้การอบรมฯ

Saturday, August 22, 2009

Dr.Sumet Tantivejkul, Chairman of Elephant Reintroduction Foundation, Khun Sivaporn Dardarananda, General Secretary of the foundation,Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of Foundation host the dinner to congratulation on Mor Bic doctor's degree graduation from Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Matherlands and Mor Kwan, Bachelor's degree of veterinary medicine from Chulalongkorn Unversity at Scala Restaurant on August 22 2009.
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, คุณศิวะพร ทรรทรานนท์, พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน และคุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิฯ เลี้ยงอาหารมื้อค่ำแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม นายสัตวแพทยที่ปรึกษามูลนิธิฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands และ สพ.ญ.ณัฎฐา มณีวรรณ สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิฯ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ร้านอาหารสกาล่า สยามสแควร์ ซอย 1 กทม. โดยมี ศ.สพ.ญ.ดร. ชลลดา บูรณากาล, รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ซันซื่อ,รศ.สพ.ดร.สุมลยา กาญจนพังคะ อาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ น.สพ.ทวีโภค อังควณิชย์ และ น.สพ.สมชาติ บุญเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิ ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552 เวลา 18.30 น.

Thursday, August 20, 2009

Young female elephant, Pang Dao enjoys to play soil and throws to her back. พังดาวกำลังโยนดินเล่นในป่าซับลังกา

Our elephants in Sublangka wildlife Sanctuary (Pang Thongkam and Pang Narak).

พังทองคำและพังน่ารัก

Our young boy elephant (Plai Chalard) goes to play with Plai Srisakorn.

พลายฉลาด(ตัวซ้ายมือ)หนีแม่มาเที่ยวเล่นและอยู่กับพลายศรีสาคร

Wednesday, August 19, 2009

Our field staff at Lampang Camp is installing canvas roof .
ทางมูลนิธิฯ กำลังติดตั้งผ้าใบของหลังคาเอนกประสงค์ ใกล้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Our field staff is boiling Pang Kamsean's skeleton after that field staff clean them up. The skeletons of elephant will compose for using in the anatomy structure study.

เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำลังช่วยกันต้มโครงกระดูกของพังคำแสน ก่อนที่จะนำมาทำความสะอาด

In tracking elephants, our field staff met an elephant (Pang Kammoonyai) at Pot Hat Hill, she is healthy. ในการติดตามช้างเช่นกัน เจ้าหน้าที่ได้พบกับพังคำมูลใหญ่ บริเวณสันเขาลำห้วยปอดแฮด กำลังซุ่มตัวอยู่ในพุ่มไม้ พังคำมูลใหญ่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดี
Our field staff at Lampang Camp found Pang Sunee, an elephant who has ever lived with group of Plai Mitri, Plai Sumet and Pang Sawang stays alone in the forest at Hui Mae Yao Hill. ขณะที่เจ้าหน้าที่ออกติดตามช้างในป่า ได้พบกับพังสุนีย์บริเวณสันเขาลำห้วยแม่ยาว ซึ่งแยกตัวออกมาจากกลุ่มของพลายไมตรี พลายสุเมธ และพังสว่าง
Our elephant, Seedor Sombat rehabilitates at Camp3, Mae Poo Reservoir. สีดอสมบัติ ปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณแคมป์ 3 อ่างเก็บน้ำแม่ปู

Tuesday, August 18, 2009

Two young elephants in Sublangka Wildlife Sanctuary (Seedor Somchai and Seedor Suthas) are running around together in the bamboo wood. สีดอสมชายและสีดอสุทัศน์กำลังวิ่งเล่นแข่งกันท่ามกลางป่าไผ่
Pang Maeboonkeaw is in musth but she is not aggressive and still enjoys eating bamboo leaves. พังแม่บุญแก้วมีอาการตกมันโดยที่บริเวณต่อมน้ำมันมีน้ำมันไหลออกมาแต่พังแม่บุญแก้วไม่มีอาการดุร้ายและยังคงอารมณ์ดีและมีความสุขกับการกินใบไผ่ในป่าซับลังกา