Wednesday, April 30, 2008

Pang Phetchara and Plai Boriboon deny to drink water from a small basin, so our field staff let them to the resorvior. Two elephants agree to drink water in the resorvior and they are enjoy swimming too.
หลังจากที่เฝ้าดูพฤติกรรมของพังเพชรา และพลายบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่นำช้างทั้งสองไปกินน้ำบริเวณแหล่งน้ำเล็กๆ ที่ช้างไม่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ พังเพชรา และพลายบริบูรณ์ไม่ยอมกินน้ำ จนเจ้าหน้าที่ต้องพาไปกินน้ำที่อ่างน้ำใหญ่ พอพังเพชรา และพลายบริบูรณ์ ลงไปกินน้ำ ก็ดำผุดดำว่ายไม่ยอมขึ้น ดูช้างทั้งสองมีความสุขมากกับการได้ลงเล่นน้ำ
The foundation at Lampang is digging into the earth to find the water from artesian well. They have to joint 4 pipes to get water. ช่างขุดเจาะน้ำบาดาลขุดหาน้ำในพื้นที่แคมป์ 1 แม่ป๋อน จนพบน้ำบาดาลอยู่บริเวณหลังแคมป์ 1 ซึ่งช่างต้องใช้การเชื่อมต่อท่อน้ำถึงสี่ท่อ มาเชื่อมกันถึงจะได้น้ำมาใช้ดังภาพ
Our field staff take a picture of Pang Phetchara and Plai Boriboon which they are walking to have some food. Our field staff has observed both elephants, they are happy and enjoy their new home. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม แอบถ่ายภาพของพังเพชรา และพลายบริบูรณ์ ที่กำลังเดินเล่น และกินอาหาร ดูช้างทั้งสองมีความสุข และร่าเริง

Tuesday, April 29, 2008


EGAT donates one million baths to The Elephant Reintroduction Foundation to join "Elephant Back to The Wild Project". Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of The Foundation and Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of The Foundation receive a cheque from Khun Sombat Santijaree, Governor of The EGAT. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ รับมอบเช็ค 1,000,000 บาท จาก คุณสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ คืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Saturday, April 26, 2008

Khun Sivaporn, Secretary-General of the Foundation visit Pang Ploy and ask about her wound from Subphachai, our field staff who take care of Pang Ploy คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ได้ดูบาดแผลของพังพลอยและได้สอบถามถึงอาการของแผลของพังพลอยกับนายศุภชัย คีรีศรีสกุล เจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ได้ดูแลพังพลอยอย่างละเอียด
Khun Sivaporn visits Sublangka Wildlife Sanctuary and observes elephants' behavior at Sra Pa. คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เข้าดูพฤติกรรมของช้างบริเวณสระปาในพื้นที่โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Thursday, April 24, 2008

An Elephant's digging hole : If the water in the nature source is filthy from leaves alluvion, elephants will dig a hole near that source to drink clean water.
ภาพบ่อน้ำที่ช้างขุดกินในป่า: ด้วยในพื้นที่ที่มีน้ำน้อย น้ำไม่สะอาดเนื่องจากการทับถมของใบไม้ในลำน้ำ ช้างจะทำการขุดบ่อน้ำเล็ก ๆ ข้างแหล่งน้ำนั้น ๆ เพื่อเป็นการกรองน้ำให้สะอาดแล้วจึงกินน้ำนั้น
Our field staff make a salt lick which serve as a source of nutrition for elephants and other animals in Sublangka Wildlife Sanctuary.
เจ้าที่ภาคสนามช่วยกันทำโป่งเทียม เพื่อเป็นแหล่งเพิ่มแร่ธาตุให้กับช้างและสัตว์อื่น ๆ ในป่าซับลังกา
The Foundation get two new elephants to join our project. They are Pang Petchara, 8 years old and Plai Boriboon, 4 years old from Surin Province. Two elephants are happy and have some food as soon as they come in our area .
วันนี้ทางมูลนิธิได้รับช้างจำนวน 2 ตัว เข้าโครงการ คือ 1. พังเพชรา เป็นช้างเพศเมีย อายุ 8 ปี 2. พลายบริบูรณ์ เป็นช้างเพศผู้ อายุ 4 ปี ช้างทั้งสองเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์ หลังจากที่ช้างทั้งสองตัวเดินทางมาถึงก็พากันกินอาหารอย่างเอร็ดอร่อย ดูช้างทั้งสองมีความสุขมาก
On April 23, 2008, the farmer informed The Foundation (Lampang) that our two elephants had eaten some his banana trees . We met Pang Thongbai and Pang Boonmee were eating banana tree near Mae Poo Reservoir. So our field staff brough them back to their area.
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ทางมูลนิธิฯได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างจำนวน 2 ตัว ออกมากินต้นกล้วยของชาวบ้านที่ปลูกไว้บริเวณอ่างแม่ปู เจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปดูพบพังทองใบและพังบุญมีน่าน กำลังกินต้นกล้วยของชาวบ้านอยู่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำช้างทั้งสองกลับเข้าไปในป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองตามเดิม
While our field staff had been tracking elephants in Doi Pha Maung forest. In the forest they met a lot of elepahnt's food and some good view such as.. waterfall. ระหว่างทางที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปางเดินทางติดตามช้างในป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง นอกจากในป่าลึกจะมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ยังมีทิวทัศน์ และน้ำตกที่สวยงามมาก

Why Do Elephants Live In Bangkok?

An elephant's owner tend his elephant beside Samittivej Hospital,Srinakarin told us about the cause of bringing the elephant to bangkok. The countryside in summer don't have enough food for elephant, it got only paddy stubbles left after harvesting. To solve this problem, so he brought elephant to the city to find a job at least in Bangkok have some green grass for his elephant . And in the rainy season he dont't have place for elephant because the field have to change to do paddy farming. เจ้าของช้างรายหนึ่งที่นำช้างมาพักอยู่ในบริเวณป่ารกร้างด้านข้าง ร.พ. สมิติเวช ศรีนครินทร์ เล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่นำช้างเข้ากรุงเทพฯ เป็นเพราะว่า ในช่วงฤดูแล้ง จะไม่มีอาหารสำหรับช้าง มีแต่ตอซังข้าวที่เกี่ยวแล้วในนาข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงนำช้างเข้ามาหากินอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งพอจะมีป่าให้ช้างได้อาศัยกินหญ้า ส่วนในช่วงฤดูทำนา พื้นที่ที่เคยนำช้างไปปล่อยเลี้ยง ต้องเปลี่ยนเป็นพื้นที่สำหรับทำนา จึงทำให้ช้างไม่มีพื้นที่สำหรับหากิน

Tuesday, April 22, 2008

Beautiful wild flowers in the Sublangka forest : our field staff have to walk for 5 hours to get these pictures. ดอกไม้ป่าในป่าซับลังกา : ความงามที่ดูได้ยากต้องเดินเท้ากว่า 5 ชั่วโมงกว่าจะได้ภาพมาให้ดู
A group of 3 elephants: Pang Mae Boonkeaw, Pang Pornthita and Plai Suthin are healthy and live in the forest with happiness. กลุ่มพังแม่บุญแก้ว พังพรชิตาและพลายสุทิน ร่างกายอ้วนถ้วนสมบูรณ์
Plai Sila : our bull elephant in Sublangka Wildlife Sanctuary. พลายศิลา
Because of the Sublangka forest is damp from the rain, it is suitable for many worms. Not so long a lot of butterflies are grow in the forest and make it full of colour. เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาทำให้หนอนผีเสื้อเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดผีเสื้อเป็นจำนวนมาก
After our elephants are released they can find their food freely : Pang Doremi is digging wild potato to eat . พังโดเรมีขุดหัวมันที่อยู่ใต้ดินกินอย่างอร่อย หลังจากที่มีอิสระในการหากินทำให้พังโดเรมีหาขุดหัวมันกินได้อย่างมีความสุข
Our field staff has slit Pang Ploy's wound for bathing her wound easier. เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ทำการกรีดปากแผลพังพลอยด้านบนบาดแผลเดิมยาวประมาณ 2 นิ้ว เพื่อให้การทำแผลที่อยู่ด้านในได้สะอาดและสะดวกมากยิ่งขึ้น
Pang Ploy's abscess wound is going to close but inside the wound has some pus so it is difficult to bathe . บาดแผลของพังพลอย เนื่องจากปากแผลของพังพลอยใกล้จะปิดทำให้การล้างแผลและใส่ยาให้บาดแผลด้านในทำได้อย่างไม่สมบูรณ์นัก จึงทำให้มีหนองเกิดขึ้นในแผลอยู่

Saturday, April 19, 2008

Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of the Elephant Reintroduction Foundation, fearlessly runs the Olympic torch relay in Bangkok on its way to the Beijing 2008 Olympic Games. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก ที่กรุงเทพฯ ก่อนที่คบเพลิงนี้จะส่งถึงกรุงปักกิ่ง ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปักกิ่ง 2008

Friday, April 18, 2008

After field staff had found Pang Gonthong and Pang Saithong at Mae kan Creek, they found Plai Somnurk was playing the mud in the creek too.
ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปพบพลายสมนึก บริเวณลำห้วยแม่ขันเช่นกัน พลายสมนึกกำลังเล่นโคลนอยู่บริเวณลำห้วย
Pang Saithong and Pang Gonthong live together at Mae Kan Creek. พังสายทองและพังก้อนทอง อยู่บริเวณลำห้วยแม่ขัน
Pang Sunee Pang Kwan and Plai Maitri make a group at Mae Poo Creek. พังสุนีย์ พังขวัญ และพลายไมตรี ทั้งสามตัวรวมกลุ่มกันอยู่ใกล้ๆ กับลำห้วยแม่ปู
Plai Maitri พลายไมตรี
On April 9, 2008 while field staff are tracking elephants continue from yesterday they found Pang Boonmee is living alone because Pang Malai leave from her and joins a group with Seedor Sombat, Pang Morakot, Plai Sukhum. The big group walk away from Pang Boonmee around 300 metres. ต่อมาวันที่ 9 เมษายน 2551 ขณะที่เดินทางติดตามช้างต่อ เจ้าหน้าที่พบพังบุญมีเพียงตัวเดียว เนื่องจากพังมาลัย ช้างที่เคยรวมกลุ่มกับพังบุญมีได้ไปรวมกลุ่มกับสีดอสมบัติ พังมรกต และพลายสุขุม พากันเดินนำหน้าพังบุญมีไป ระยะห่างกันประมาณ 300 เมตร
Our field staff at Lampang tracking our elephants into Doi Phamuang forest on April 8 , 2008 . They found Pang Shara and Pang Pansa at Pod had Creek which they are healthy and gain weight. This is because they are free to should what they want to eat.
เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปติดตามช้างในป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 14.32 น. พบพังซาร่า และพังพรรษา อยู่บริเวณลำห้วยปอดแฮด เจ้าหน้าที่รายงานว่า ช้างทั้งสอง สุขภาพสมบูรณ์ดี ร่างกายอ้วนท้วนขึ้นมาก

Thursday, April 17, 2008

Plai Somrak is happy in the Sublangka Wildlife Sanctuary. พลายสมรักษ์ กำลังมีความสุขในป่าซับลังกา
Sra Pa(Pa's pond) is recover from fire by the rain and we can see green grass around the pond. Rain is the great hope of the forest in the hot summer. สระปา หลังจากที่ผ่านการถูกไฟไหม้ป่าและมีฝนตกลงมาทำให้สระปามีความชุ่มชื้นขึ้นมา
Plai Chumpol, an elephant who like the peace and to be calm. พลายชุมพล ปู่เฒ่าผู้รักสงบและอิสระในป่าซับลังกา

Monday, April 14, 2008

Two fat boy elephants : Plai Chalard and Plai Suthas are playing together in the forest. พลายฉลาดและพลายสุทัศน์เล่นกันอย่างมีความสุข