Friday, June 30, 2017

Plai O-lieng พลายโอเลี้ยง


ร่วมมือลาดตระเวนติดตามช้าง


Our Lopburi field staff and Sublangka Wildlife Sanctuary with 31th Infantry Regiment King's Guard ่join to track elephants and survey the forest, this time they found Pang Dokkaw's group at KM.5.
   เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ และทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ร่วมกันออกลาดตระเวนความเรียบร้อย และติดตามช้างในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ซึ่งในครั้งนี้ได้พบช้างกลุ่มแม่ดอกขาว บริเวณกิโลเมตรที่ 5Thursday, June 29, 2017

ป้ายเตือนระวังช้างOur Lampang field staff install new beware elephant signs at Chaing Mai - Lampang road.
  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ติดตั้งป้ายระวังช้างบนเส้นทางซูปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - เชียงใหม่ ทดแทนป้ายเดิมที่ชำรุด

Tuesday, June 27, 2017

โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังช้างป่า

Assist. Prof. Chatchot ThitaramAssist, DVM and Dr. Chalermchart Somgerd, DVM ,our consulting veterinarian are lecturer in project of "Wild Elephant Learning and Beware" to give knowledge about elephant's behavior to people who live around Pupan National Park, On June 26, 2017.  
  ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม และ น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด สัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังช้างป่า ตามโครงการทดลองปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร

โป่งเทียมและฝายชั่วคราว

Student form Thepsatri Rajabhat University, Natural Conservation Camp make a salt lick at KM.3 and make a check dam for elephants and other animals.
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกับค่ายอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มหาวิทยา
ลัยราชภัฏเทพสตรี สาขานิติศาสตร์ และคณะอาจารย์ บุคลากร ช่วยกันสร้างโป่งเทียมจำนวน 1 แห่ง บริเวณกิโลเมตรที่ 3 และสร้างฝายชั่วคราวจำนวน 1 แห่ง บริเวณป่าต้นพระเจ้าห้าพระองค์ สำหรับให้ช้างและสัตว์ป่าอื่นได้ใช้ประโยชน์

Monday, June 26, 2017

ดูแลรั้วไฟฟ้า

Our Lopburi field staffs with Sublangka Wildlife Sanctuary join to cut grass at electric fence to prevent electrical short. The staff found elephant's trails but they can not walk out.   
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ ขสป.ซับลังกา จังหวัดลพบุรี ร่วมกันดูแลและตัดหญ้าที่ขึ้นสูง บริเวณใกล้ๆ รั้วไฟฟ้า เพื่อป้องกันการลัดวงจรของกระแสไฟ ในการนี้ได้พบร่องรอยเท้าช้างที่เดินเลาะรั้วไฟฟ้า แต่ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้

สัปปะรด

Thai Elephant Conservation Center receive a lot of pineapples and then distribute some of them to The Foundation. 
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง แป่งปันสัปปะรดจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นอาหารช้างแก่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จากการได้รับบริจาคสัปปะรดจำนวนมากเพื่อเป็นอาหารช้าง

ตรวจสอบรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง


Our field staffs checked electric fence line behind Khuntal Highway Service Center and they found elephant's trails near the fence. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านหลังศูนย์บริการประชาชนทางหลวงขุนตาล พบร่องรอยของช้างตามแนวรั้วไฟฟ้า แต่ไม่ได้ออกนอกพื้นที่

Thursday, June 22, 2017

ฉลาดออกอีกแล้ว

Plai Chalard went out to Ban Aom, Wichienburi District, found slightly damaged so field staff pushed them back to the forest. 
วันนี้ช้าง "พลายฉลาด" ได้ออกนอกพื้นที่ไปยังฝั่งหมู่บ้านอ้อม อ.วิเชียรบุรี เจ้าหน้าที่เข้าไปดูพบความเสียหายเล็กน้อย และผลักดันให้ช้างกลับเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

หญ้าแฝกป้องกันดินทะลาย
31th Infantry Regiment King's Guard plant Vetiver Grass along a pond's contour to prevent erosion.
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกับทหารราบที่ 31 ช่วยกันปลูกหญ้าแฝกตามขอบสระเพื่อป้องกันดินทะลายในช่วงหน้าฝน หลังจากออกลาดตระเวนด้านทิศตะวันออกเขาพังเหย

Tuesday, June 20, 2017

เข้าพบประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ


Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of The Foundation meet Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of The Foundation to report ongoing of the foundation at Chaipattana Foundation Office 
คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการและกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เพื่อปรึกษาและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กทม.

Wednesday, June 14, 2017

ถนนชำรุด
Survey road in Sublangka Wildlife Sanctuary was ruined at KM. 14, a car could not pass through it.
ถนนสำหรับลาดตระเวนช่วงกิโลเมตรที่ 14 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ชำรุดเสียหายรถยนต์ไม่สามารถวิ่งผ่านได้

ติดตามช้าง

Sublangka Wildlife Sanctuary and The Foundation field staff joined to track elephants together, they found Pang Dokkeaw's group lived at Panghuai Mountain.  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซับลังกา ออกติดตามช้าง พบกลุ่มช้างพังดอกขาว บริเวณเทือกเขาพังเหย พิกัด 754083 E 1726822 N

ติดป้าย "ระวังช้าง"Sign to beware elephant was installed already by Phetchabun Highway District 2 (Bueang Samphan) at Ban Sabkraso Tambon Yangsao, Vicheinburi District, Phetchaboon Province, Route 225. 
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ได้นำ "ป้ายระวังช้าง" จำนวน 2 ป้าย ไปติดตั้งบนถนนทางหลวงหมายเลข 225 ช่วงบ้านซับกระโซ่ ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถนนมากขึ้น

Tuesday, June 13, 2017

บ้านห้วยฮ่อมใน
Mr. Subin Jamintha assistance coordinator of Chaing Mai - Lampang Office and Mor Taweepoke, DVM, consultant veterinarian and Khun Narumol Suksao meet ฺ Ban Huyhaomnai's village chief  to advise about elephant's behavior when people met elephants because this area just found the elephants.  
นายสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ, น.สพ.ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ, นางสาวนฤมล สุขเสาร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ  เข้าพบปะผู้ใหญ่บ้านเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านห้วยฮ่อมใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน พื้นที่ติดต่ออ.เสริมงาม จ.ลำปางและ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อให้คำแนะนำและทำความรู้จักเพื่อให้ข้อมูลติดต่อแก่ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน เมื่อพบช้างในพื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ใหม่ที่ได้รับรายงานว่ามีชาวบ้านพบช้างในพื้นที่เขตติดต่อซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไป

พลายสมนึก


Veterinarians from National Elephant Institute come to check up Plai Somnuk after he was attacked by Sidor Sombat and Pang Dokrak's group at Camp1.
สัตวแพทย์จากสภาบันคชบาลแห่งชาติ เข้าตรวจดูอาการช้างพลายสมนึกบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ป๋อน เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากการถูกช้างกลุ่มพังดอกรักและสีดอสมบัติ หลุดออกมาทำร้ายร่างกาย บริเวณใกล้เคียงแคมป์ 1 แม่ป๋อน