Wednesday, August 28, 2019

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะนักวิจัย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คุณสุบิน  จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะนักวิจัย โครงการ "การมีส่วนร่วมในการจัดการช้างและปศุสัตว์ปล่อยเลี้ยงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ต.ทากาศและต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน" ณ เทศบาลทาสบชัย

On August 27, 2019 Khun Subin Jamintha joined the meeting "Participation in elephant management and livestock in Doi Phamaung Wildlife Sanctaury" at Thasobchai Municipality Office.


Monday, August 26, 2019

ต้นกล้วยให้ช้าง

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ขนต้นกล้วยให้ช้างกินเป็นอาหารที่แคมป์ 2 (แม่ยาว)

Today, our Lampang field staffs bring banana trees for elephants to eat at Camp2 (Meayao).


  

ตรวจพื้นที่

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ตรวจดูพื้นที่บริเวณหลังศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้าง จ.ลำปางและได้ตรวจเช็ครั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณห้วยชมพู (ลำห้วยจำบ่อแป้น) อ.แม่ทา จ.ลำพูน พบกระแสไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

On August 24, 2019 our Lampang field staff checked the area behind the Elephant Research and Monitoring Center, Lampang and the sufficiency electric fence at Huai Chompoo (Jamboupan Creek) Meatha District Lampoon Province, found the electricity can be work normally.
สีดอสุทินพาพังลำปางเดินเล่น

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา ได้ต้อนสีดอสุทินและพังลำปางให้กลับเข้าป่า หลังจากที่ช้างทั้งสองออกนอกพื้นที่มายังแนวป่าติดไร่ชาวบ้านหมู่ 4 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ จากการรายงานพบว่ามีความเสียหายเพียงเล็กน้อย

On August 25, 2019 our Lopburi field staffs fetched Sidor Suthin and Pang Lampang back to the forest. Two elephants went to the boundary of Sublangka Forest close to the villager's farm at Moo 4, Tamboon Wangthong and they made a few of damages. 

Friday, August 23, 2019

เปลี่ยนอุปกรณ์รั้วไฟฟ้า

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรีได้รับอุปกรณ์รั้วไฟฟ้า จึงรีบนำไปเปลี่ยนเพื่อให้รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านทิศตะวันออกกลับมาใช้งานได้ดังเดิม นอกจากนี้จากการตรวจเช็คกระแสไฟซ้ำพบว่าแผงโซล่าเซลล์ 6 แผ่น เสียไป 1 แผ่น 

Our Lopburi field staffs changed inverters, batteries and controler to the sufficiency electric fence, and they also found one of  solar panel was broken. 
Wednesday, August 21, 2019

งานประชุมช้างแห่งชาติประจำปี 2562

งานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง
National Elephant Conference 2019 at Galyanivadhanakarun,  Thai Elephant Conservation Center, Lampang on August 19-20, 2019

อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ  สมเกิด, น.สพ.ทวีโภค  อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และคุณสุวพร  ธนะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานเชียงใหม่ - ลำปาง เข้าร่วมงานประชุมช้างแห่งชาติ

 
รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม นายสัตวแพย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
เยี่ยมชมนิทรรศการของมูลนิธิฯ

คุณสุวพร  ธนะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานเชียงใหม่ - ลำปาง 
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมช้างแห่งชาติ

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ร่วมเสวนาเรื่อง 
"การจัดการช้างตามหลักสวัสดิภาพ"

น.สพ.ทวีโภค  อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ร่วมเสนาเรื่อง
"การดูแลรักษาช้างตามหลักสวัสดิภาพช้าง"

น.สพ.ทวีโภค  อังควานิชและรศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม นายสัตวแพย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
เป็นผู้กล่าวสรุปและปิดพิธการประชุมช้างแห่งชาติประจำปี 2562

ประชุมเครือข่ายแก้ไขปัญหาช้างป่า

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 คุณสุบิน  จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง เข้าร่วมประชุมเครือข่ายแก้ไขปัญหาช้างป่า ณ บ้านแม่เลียงพัฒนา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง และบ้านทากาศ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

 Khun Subin, assistant coordinate officer at Lampang joined the meeting with people who live near the forest to solve the problem about elephants at Ban Mealiengpattana, Lampang and Ban Thagad, Lampoon during August 19-20, 2019.รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันทำรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ บริเวณศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้างและได้เปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

On August 18, 2019 our Lampang field staff build the sufficiency electric fence at the Elephant Research and Monitoring Center, Lampang.
Saturday, August 17, 2019

เจ้าหน้าที่เดินตรวจการณ์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำหน่วยสกัดด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  ออกตรวจแนวไร่ของชาวบ้านที่ติดกับพื้นที่ป่าด้านบ้านโคกกรวด จากการสำรวจไม่พบร่องรอยของช้างทางด้านนี้

On August 17, 2019, Our Lopburi field staffs at check point surveyed around the boundary of the forest close to the villager's farm at Ban Kookgroud but they have not found any sign of elephants here.
ช้างออกบ้านวังใหญ่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่ามีช้างออกนอกพื้นที่ไปทำความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตรที่บ้านวังใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปต้อนช้างกลับเข้าป่าเรียบร้อยแล้ว

On August 16, 2019, Our lopburi field staff was informed by the villager that there was elephant went out of the forest to damaged agiculturals at Ban Wangyai which the staffs have already fetched the elephant back to the forest. 

Friday, August 16, 2019

รั้วลวดหนาม

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันทำร้ัวลวดหนามบริเวณตู้ยามตำรวจทางหลวงขุนตาล เป็นระยะทาง 30 เมตร

Today, lampang field staff helped to build a barbed wire around the Khun Tan Highway Patrol Box for a distance of 30 meters.
ช้างออกบ้านลำพาส

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาได้รับแจ้ง มีช้างออกนอกพื้นที่ด้านบ้านลำพาด จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีพืชผลทางการเกษตรคือ กล้วย ข้าวโพด ต้นข้าวได้รับความเสียหายเล็กน้อย ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นสีดอสุทินที่ชอบออกบริเวณนี้

On August 15,2019, our Lopburi field staff was informed that elephant went to damage a little of  bananas corn and rice. The staffs suspect that was Plai Suthin who like to live near here.    
Wednesday, August 14, 2019

พังดุและพังสุพรรษา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันต้อนช้างจำนวน 2 ตัว คือ พังดุและพังสุพรรษา เข้าป่าบริเวณห้วยแม่ใน (สาขาแม่ยาว)

On August 13, 2019 our Lampang field staffs help to fetch 2 elephants Pang Duh and Pang Supansa back to the forest at Meanai Creek (Meayao Creek area).Monday, August 12, 2019

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จังหวัดลำปาง ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

On August 12, 2019, our Lampang field staff  bless and honor  to Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother on the occasion of her 87th birthday anniversary.
 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

ถวายพระพรพระพันปีหลวง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติประจำหน่วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยต้นน้ำลำสนธิ ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

The Foundation's field staffs with The Foresstry at Lamsonthi Substation pay respect before the image Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother. On the occasion of Queen Sirikit The Queen Mother 's Birthday Anniversary.Saturday, August 10, 2019

บำรุงรักษารั้วไฟฟ้าพอเพียงด้านทิศตะวันออก

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำเขตรักษาพันธุ์สัตวุ์ป่าซับลังกา ออกตรวจแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านทิศตะวันออกตามแนวเขาพังเหย และได้ซ่อมบำรุงรั้วโดยตัดหญ้าและตรวจเช็คกระแสไฟทั้ง 3 บริเวณคือ ที่จุดช่องเสือ จุดบ้านโนนสวรรค์ และวัดเขาประตูชุมพล พบว่าเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าและอินเวอร์เตอร์ชำรุดหลายจุด 

Our field staffs at Sublangka Wildlife Sanctuary  checked 3 lines of the sufficiency electric fence along Panghey Mountain ( East of the Sanctuary), they found some of the fence kits broke so they maintained and cut the high grass along the fence.  


หมายเหตุ:
ช่องเสือหรือด้านต้นน้ำ (อินเวอร์เตอร์เสีย 1/ เครื่องควบคุมเสีย 1)
บ้านโนนสวรรค์ (แบตเสีย1 / อินเวอร์เตอร์เสีย 1)
วัดเขาประตูชุมพล (แบตเสีย 1/ เครื่องควบคุมเสีย 1)