Tuesday, January 18, 2022

กล้วยพังทับเสลา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง ช่วยกันเตรียมกล้วยจากผู้ใจบุญเฟซบุ๊กแฟนเพจรักช้าง รักษ์ป่า ดอยผาเมืองให้กับลูกช้างพังทับเสลาและช้างแม่รับพังวาเลนไทน์บริเวณแคมป์ 2 (แม่ยาว)

On January 17, 2022, the Foundation's field staff, Lampang province and Doi Pha Muang wildlife sanctuaries help prepare bananas from fan club of Facebook "Love Chang, Rak Pa Doi Pha Muang", for the baby elephant Pang Thap Salao and Pang Valentine at Camp 2 (Mae Yao).

ลงพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช กรรมการมูลนิธิฯ ลงพื้นที่ตรวจดูอาการของพังดอกรักพบว่า ยังมีอาการน้ำตาไหลและได้ตรวจสุขภาพลูกช้างพังทับเสลาและช้างแม่รับพังวาเลนไทน์บริเวณแคมป์ 2 (แม่ยาว)

On January 15, 2022, Dr. Taweephok Angkwanich, Director of the Foundation Visited the area to check for symptoms of Pang Dok Rak, she is still in tears. Then had a health checkup of the elephant Pang Thap Salao and adoptive elephant, Pang Valentine at Camp 2 (Mae Yao).รอยช้างเก่า

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณหมู่บ้านทาร้องเรือหลังจากได้รับแจ้ง พบว่าเป็นรอยช้างเก่าของพังดอกรัก

On January 14, 2022, the Foundation's field staff in Lampang province visited the area to inspect the area of Ta RongrourVillage after being notified. Found that it was an old elephant trace of Pang Dok Rak.

Monday, January 17, 2022

บำรุงรักษารั้วไฟฟ้า

ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้าด้านปางกระจาซึ่งเป็นเขาสูงชัน ในบางช่วงได้ใช้รถไถช่วยในการตัดหญ้า โดยครั้งนี้ตัดได้ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร หลังจากจากตัดหญ้าเสร็จ เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันตัดต้นกล้วยไปให้สีดอโอเลี้ยงอีกด้วย

Between 14-16 January 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province has cut the grass along the electric fence on the side of Pangkraja area which is a steep hill, at some point, a tractor was used to help mow the grass. This time, a distance of 3.5 kilometers was cut. From the finished mowing, field staffs help cut the banana trees for Sidor O-Liang as well.
Friday, January 14, 2022

พังดอกรักกินน้ำ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ล้างทำความสะอาดรอบตาและนำพังดอกรักลงกินน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาว

On January 13, 2022, the Foundation's field staff in Lampang province cleaned around the eyes and brought Pang Dokrak to drink at Mae Yao Reservoir.

มอบกระเช้าของขวัญ

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม, น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช กรรมการมูลนิธิฯ, คุณสุวพร ธนะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง และคุณสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบกระเช้าของขวัญเพื่อขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

Assoc. Prof. Dr. Chatchot Titaram, MD. Dr. Taweephok Angkhavanich, Director of the Foundation, Ms. Suwaporn Thanasarn, Coordinator for Chiang Mai - Lampang Office, and Mr. Subin Chamintha, Assistant Coordinator, Chiang Mai - Lampang Provincial Office, is a representative of the Foundation. Giving gift baskets to thank various agencies who have supported and assisted the operations of the Foundation.

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง

ตัวแทนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง

หัวหน้าสวนป่าทุ่งเกวียน

หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้


ให้ยาพังดอกรัก

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันล้างทำความสะอาดรอบตาด้วยน้ำเปล่า ฉีดยาแก้ปวด และให้ยาลดปวดพังดอกรัก

On January 12, 2022, the Foundation's field staff in Lampang Province helped to wash the eyes with plain water and give Pang Dokrak pain relievers.

Thursday, January 13, 2022

พบช้างกลุ่มพังดอกขาว

วันที่ 13 มกราคม 2565  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้ออกลาดตระเวนในป่า พบช้างกลุ่มพังดอกขาว บริเวณป่าซับลังกาช่วงกิโลเมตรที่ 12  โดยมีพลายฉลาดเข้ามาวนเวียนอยู่ใกล้ๆ กลุ่มช้างตัวเมีย และจากการสังเกตุพบว่าพลายฉลาดมีอาการตกมันด้วยในขณะนี้

On January 13, 2022, the Foundation's field staff Lopburi province has patrolled in the forest. Found a group of Pang Dok Kao in the area of Sublangka Forest at the 12th kilometer with Plai Chalard nearby female elephant group. And from the observations, it was found that Plai Chalard is inthe musth at the moment.ดูแลสีดอโอเลี้ยง

วันที่ 13 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้นำสีดอโอเลี้ยงไปผูกเลี้ยงด้านนอกแคมป์ในป่าเพื่อให้หากินหญ้าและน้ำ และในช่วงเย็นก็จะพากลับมาผูกไว้ที่บริเวณใกล้แคมป์โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะนำต้นกล้วยมาไว้ให้กิน

On January 13, 2022, Sidor O-Liang was brought to feed outside the camp in the forest to feed on grass and water. And in the evening, it will be brought back to be tied to the area near the camp where  field staff will bring banana trees to eat.

ซ่อมแซมท่อน้ำให้ชาวบ้าน

วันที่ 12 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชาวบ้านซับชมพูได้ร่วมกันซ่อมแซมท่อน้ำประปาภูเขาปางกระจา ที่ช้างกลุ่มพังหัวดีได้มาทำความเสียหายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ท่อ ขนาด 2นิ้ว จำนวน 20 ท่อน ในการซ่อมแซม

On January 12, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province together with the villagers of Ban Sub Chompoo, they jointly repaired the water pipes at Pang Kracha Mountain which the elephants of Pang Huadee's group have done the damage by using 20 2-inch pipes to repair.
ตรวจรั้วและจ่ายชดเชย

วันที่ 11 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงทางด้านบ้านหนองใหญ่ พบว่าไฟฟ้าทำงานปกติ และได้จ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ช้างสีดอโอเลี้ยงทำความเสียหายเมื่อครั้งก่อน

On January 11, 2022 Foundation field staff Lopburi Province have inspected a sufficiency electric fence on the side of Ban Nong Yai, found that the electricity was working normally. And then the staff paid  to the owner of the motorcycle that Chang Sidor O-Liang had damaged.
Tuesday, January 11, 2022

ทำความสะอาดรอบตา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันทำความสะอาดรอบตาด้วยน้ำเปล่าและฉีดยาแก้ปวดให้พังดอกรัก

On January 10, 2022, the Foundation's field staff in Lampang province helped to clean the eyes with plain water and inject pain reliever to Pang Dokrak.

ผลักดันช้างด้านภักดีชุมพล

ค่ำวันที่ 10 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีช้างลงมาที่ป่าสวนยางพารา จึงขอกำลังเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงเข้าพื้นที่ ปรากฎว่าไม่พบช้างที่สวนยางแล้ว แต่ได้ยินเสียงช้างหักกิ่งไม้ที่บนภูเขาใกล้บริเวณนั้น จึงได้จุดประทัด เพื่อสกัดผลักดันให้ช้างกลับเข้าป่าไป

On the evening of 10 January 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province was informed by the villagers that an elephant came down to the rubber plantation forest. Therefore, the staff are requested to come and inspect. Field staff then entered the area. It turns out that the elephants were no longer found at the rubber plantation but heard the sound of an elephant breaking a branch on a nearby mountain therefore set firecrackers to extract and push the elephants back into the forest.ท่อน้ำชาวบ้านหัก

วันที่ 10 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ  ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ช้างได้ทำท่อน้ำที่ชาวบ้านในหมู่บ้านซับชมพู ต่อท่อจากภูเขามาใช้หักและแตกเเสียหาย เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปสำรวจความเสียหายในเบื้องต้น พบว่ามีหลายจุดที่เสียหาย

On January 10, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province was informed by the villagers that an elephant made water pipes that villagers in Sub Chompoo Village connect the pipes from the mountain to be broken and damaged. The staffs had to explore the damage initially. It was found that many points were damaged.