Monday, January 31, 2022

พลายสมนึกกินหญ้าแห้ง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) ได้ให้หญ้าแห้งเป็นอาหารกับพลายสมนึกที่มีอาการตกมัน

On January 29, 2022, the Foundation field staff in Lampang Province at Camp 1 (Mae Pon) gave hay as food to Plai Somnuk who was in the musth.

เปลี่ยนโซ่พลายสมนึก

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) ช่วยกันเปลี่ยนโซ่ให้พลายสมนึกช้างผูกปรับพฤติกรรมประจำแคมป์ 1 ที่กำลังตกมัน

On January 28, 2022, the Foundation's field staff in Lampang Province at Camp 1 (Mae Pon) helped to change the chain to  Plai Somnuk which him in the musth period. 

พังดุกินโป่ง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) พบพังดุลงมากินโป่งเทียมบริเวณลำห้วยแม่ปอน

On January 27, 2022 The Foundation field staff at Lampang Province (Camp1- Meapon) found Pang Duh came to eat salt lick at MeaPon Creek.

พังดอกรัก

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง นำพังดอกรักปล่อยป่าบริเวณลำห้วยแม่ยาว (ห้วยดอกหอมไกล)

On January 27, 2022 The Foundation field staff at Lampang Province let Pang Dokrak to live at Mea Yao Creek area.

Friday, January 28, 2022

ตัดหญ้า14 กม.

วันที่ 27 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงานว่าการตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้าด้านทิศตะวันตก(ฝั่งอ.วิเชียรบุรี) จำนวน 14 กิโลเมตรเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

On January 27, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province reported that the mowing of the grass along the electric fence on the west side (Wichian Buri district) for 14 kilometers to prevent short-circuit power has been completed.


 

Wednesday, January 26, 2022

สำรวจแนวรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง สำรวจแนวรั้วไฟฟ้าบริเวณทิศเหนือไฟป่า (สวนปู่ตุ๋ย) มีระยะทางประมาณ 130 เมตร

On January 22, 2022, the Foundation's field staff in Lampang province surveyed the electric fence line in the north of Suan Pu Tui, with a distance of about 130 meters.

พังดุหากิน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) พบพังดุหากินลำพังตัวเดียวบริเวณลำห้วยปู่ตุ๋ย

On January 22, 2022, the Foundation's field staff, Lampang Province, at Camp 1 (Mae Pon) found Pang Duh  living in the Pu Tui Creek area.

รับมอบเตาแก๊ส

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน), แคมป์ 2 (แม่ยาว) และแคมป์ 3 (แม่ปู) รับมอบเตาแก๊สจากผู้ใจบุญเฟซบุ๊กแฟนเพจรักช้าง รักษ์ป่า ดอยผาเมือง

On January 21, 2022, the Foundation's field staff in Lampang Province at Camp 1 (Mae Pon), Camp 2 (Mae Yao) and Camp 3 (Mae Pu) received a gas stove from Facebook fan page "Love the elephants, love the forest, Doi Pha Muang".

Tuesday, January 25, 2022

ตัดหญ้าฝั่งโคกกรวด

วันที่ 24 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ช่วยกันตัดหญ้าต่อเนื่องจากครั้งก่อน ฝั่งบ้านโคกกรวด โดยตัดได้ระยะทาง 2 กิโลเมตรแล้ว

On January 24, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province together with forest ranger of Sublangka Wildlife Sanctuary have helped to mow the grass from the previous time Ban Kok Kruad side by cutting a distance of 2 kilometers. 

อาหารสีดอโอเลี้ยง

ช่วงวันที่ 23-24 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ตัดหญ้าและตัดต้นกล้วยให้สีดอโอเลี้ยง เนื่องจากภายในคอกหญ้าเริ่มน้อยแล้ว และนำสีดอโอเลี้ยงไปผูกเลี้ยงด้านนอกคอกดูแลช้างในช่วงกลางวัน

During 23-24 January 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province have cut the grass and banana trees  to feed Sidor O-Liang because there were already fewer grasses inside the stall and bring Sidor O-Liang to rehabilitate outside during the day.Monday, January 24, 2022

ตัดหญ้าฝั่งวิเชียรบุรี

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกันตัดหญ้าตามแนวรั้วด้านตะวันตกของป่าคือฝั่งอำเภอวิเชียรบุรี ซึ่งในบางช่วงเป็นภูเขาสูงชันและมีดินสไลด์เมื่อครั้งหน้าฝน การทำงานจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงต้องปรับการทำงานไปตัดอีกด้านหนึ่ง(โคกกรวด)ก่อนแล้วให้มาบรรจบกัน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่รายงานว่าตัดถึงกิโลเมตรที่ 8 แล้ว

Between 20-21 January 2022, the Foundation's field staff in Lopburi province together with the forest rangers of Sublangka Wildlife Sanctuary together to cut grass along the fence on the west side of the forest, which is the side of Wichian Buri District. which in some periods are steep mountains and slide. The work is therefore difficult. Field staff have to adjust the work to cut the other side (Kok Krod) first and then converge. Currently, the staff report that the cut has reached the 8th kilometer.


 

พังแม่บุญแก้ว

ขณะเดินทางกลับจากการดูแลสีดอโอเลี้ยง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม พบกับพังแม่บุญแก้วอยู่กับพลายบัวขาวอยู่ด้วยกัน 2 ตัวตามลำพัง (พลายบัวขาวเป็นลูกของพังบัวคำ)

On the way back from caring for Sidor O-Liang field staff Meet Pang Mae Bunkaew with Plai Bua Khao, 2 elephants live alone. (Plai Bua Khao is the child of Pang Bua Kam).
ดูแลสีดอโอเลี้ยง

วันที่ 21 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกดูแลสีดอโอเลี้ยงประจำวัน โดยช่วงเช้าจะนำสีดอโอเลี้ยงไปผูกเลี้ยงด้านนอกคอกรั้วไฟฟ้าดูแลช้าง ส่วนตอนเย็นจะนำกลับเข้าคอก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตัดต้นกล้วยเพื่อเป็นอาหารเสริมให้แก่สีดอโอเลี้ยงด้วย

On January 21, 2022, the Foundation's field staff in Lopburi Province took care of Sidor O-Liang daily. In the morning, the elephant are brought to be fed outside the electric fence stall. In the evening, the elephant will be brought back to the stall. The staff will cut the banana trees to feed the Sidor O-Liang as well.


 

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า

วันที่ 20 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ช่วยกันตัดต้นไม้ที่พลาดฉลาดได้ดันล้มพาดสายรั้วไฟฟ้าพอเพียงด้านหนองใหญ่ อำเภอเทพสถิตจำนวน 3 จุด หลังจากนั้นได้ซ่อมแซมรั้วจนกระแสไฟกลับมาทำงานได้ตามปกติ

On January 20, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province helped to cut down a tree that was Plai Chalard that had pushed down to sufficiency electric fence line on Nong Yai side, Thep Sathit District, 3 points. The fence was repaired until the electricity returned to work normally.