Wednesday, June 30, 2021

ตามรอยสุทิน

คืนวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกลาดตระเวนช่วงบ้านซับใหญ่ และบ้านเหวนาคำ ระหว่างตรวจไปตามเส้นทางพบรอยสีดอสุทินออกมาไร่มันสัมปะหลัง โดยถอนต้นมันและกินอ้อยของชาวบ้าน

On the night of June 29, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province have patrolled the area of Ban Sap Yai and Ban Hew Na Kham, during the inspection along the route, they found a trail of Sidor Sutin coming out of the cassava fields by plucking it and eating the sugarcane.

สีดอมารวย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์1 (แม่ปอน) พบสีดอมารวยกินโป่งเทียมบริเวณลำห้วยแม่ปอน

On June 29, 2021, the Foundation's field staff in Lampang Province at Camp 1 (Mae Pon) found Sidor Maruay to eat salt lick in the area of Mae Pon creek.

ซ่อมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณห้วยแม่ผึ้ง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

On June 29, 2021, the Foundation's field staff in Lampang province helped to repair a sufficiency electric fence around Huai Mae Phueng, Serm Ngam District, Lampang Province.

Tuesday, June 29, 2021

ติดตามช้างด้วยปลอกคอคอร์ล่า

หลังจากที่ทีม ดร.ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียมให้กับช้าง(พลายโอเลี้ยง)ในป่าซับลังกา  จะช่วยให้การทำงานด้านการติดตามช้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากปลอกคอจะส่งสัญญาณมาที่โปรแกรมให้สามารถมองเห็นตำแหน่งช้างได้ และนอกจากนี้การใช้งานร่วมกับวิทยุสื่อสารจะสามารถทำให้ติดตามได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

After the team of Dr. Supakit Winitpornsawan from the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation Attached a satellite collar to elephants (Plai O-Liang) in the Sublangka forest. It will help the work of elephant tracking more effective. Because the collar will send a signal to the program to see the position of the elephant. And in addition, the use of radio communication can make tracking easier as well.

 

ติดปลอกคอพลายโอเลี้ยง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 ดร.ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนา การจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า และทีมงาน พร้อมทั้ง ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด กรรมการมูลนิธิฯ ฯ น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช กรรมการมูลนิธิฯ  นายสัตวแพทย์ขจรพัฒน์ ประเสริฐสุข จากคณะสัตวแพทย์ศาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันติดตั้งปลอกคอสัญญาณดาวเทียม(คอร์ล่า) ให้แก่พลายโอเลี้ยง เพื่อการติดตามและศึกษาการเดินทางหากินของช้างตัวผู้ในป่าซับลังกา

On Sunday, June 27, 2021, Dr. Supakit Winitpornsawan, Director of the Center for Education Development Wildlife Conservation Area Management and team, along with Asst. Prof. Dr. Chalermchat Somkerd, Director of the Foundation, Mor Kajornphat Prasertsuk,DVM,  Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University jointly installed a satellite collar (Corla) for Plai O-Liang. To track and study the living journey of male elephants in Sublangka forest.

 

สัมภาษณ์ น.สพ.ดร.ทวีโภค

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 บริษัทเซียมเวิร์ค ได้สัมภาษณ์ น.สพ.ดร. ทวีโภค อังควานิช กรรมการมูลนิธิฯ เพื่อถ่ายทำภาพยนต์ที่จะใช้เป็นสื่อในงานนิทรรศการของศูนย์ความรู้ช้าง สัตว์ป่า และธรรมชาติ 

On June 27, 2021, Siem Work Company had an interview with Dr. Thaweepoke Angkwanich, Director of the Foundation. to film a movie that will be used as a media for the exhibition of the Elephant, Wildlife and Nature Knowledge Center, Sublangka Wildlife Sanctuary. 
 

เฝ้าระวังช้าง

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ออกลาดตระเวนช่วงกลางคืนบริเวณบ้านเหวนาคำ พบว่าชาวบ้านเจ้าของไร่ได้เปิดไฟและเปิดวิทยุไว้ที่กระท่อมเฝ้าไร่ เพื่อให้ช้างไม่เข้ามาใกล้ในไร่ของตน  โดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยจุดประทัดด้วย ทำให้ในคืนนี้ไม่พบว่ามีช้างออกมาแต่อย่างใด

On June 26, 2021, the Foundation's field staff have patrolled at night around Ban Haew Na Kham found that the villagers who own the farm have turned on the lights and the radio at the hut guarding the farm so that the elephants do not come close to their farms. The staff also helped to light the firecrackers. Therefore, no elephants came out tonight at all.
 

ลาดตระเวนช้างและติดต่อทำเรื่องค่าเสียหาย

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจเพื่อเฝ้าระวังช้างให้กับชาวบ้านตามสวนยางและไร่นาช่วงบ้านซับชมภู บ้านซับใหญ่ และบ้านเหวนาคำ ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีช้างออกในครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้พบลุงบรรจงเพื่อทำเรื่องชดเชยค่าเสียหายที่ช้างออกไปทำพืชไร่เสียหายเมื่อคราวก่อน

On June 25, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province has issued an inspection to watch out for elephants for villagers in rubber plantations and rice fields in Ban Sap Chomphu, Ban Sap Yai and Ban Haew Na Kham which did not appear to have an elephant out this time. And then field officials have met Uncle Banchong to make compensation for the damage that elephants had damaged their crops in the past.
 
Friday, June 25, 2021

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันนี้ (25 มิ.ย.64) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง

Today (25 June 21), the Foundation's field staff, Lampang province received an annual health check at Surasak Montri Camp Hospital, Lampang Province.
พบพังดุ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบพังดุหากินอยู่ลำพังตัวเดียวบริเวณห้วยทรายขาวใกล้พื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน)

On June 24, 2021, the Foundation's field staff in Lampang province found Pang Duh live alone in Huai Sai Khao near Camp 1 (Mae Pon).
Thursday, June 24, 2021

เฝ้าระวังช้าง

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังช้างให้กับชาวบ้านเหวนาคำ และบ้านซับใหญ่ โดยระหว่างการเฝ้าระวังครั้งนี้ไม่พบช้างออกทางด้านนี้แต่อย่างใด

On June 23-24, 2021, Foundation field staff Lopburi Province have patrolled to observe elephants for villagers in Haew Na Kham and Ban Sap Yai. During this surveillance, no elephants were found leaving this side at all.
Tuesday, June 22, 2021

ช้างออกนอกพื้นที่

วันที่ 19 มิถุนายน 2564  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้รับแจ้งว่ามีช้างออกมายังนาข้าวที่บ้านเหวนาคำ ม. 12 เจ้าหน้าที่ภาคสนามและเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยต้นน้ำของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาจึงเข้าไปสำรวจจุดที่ช้างออกร่วมกัน พบว่าเป็นรอยของสีดอสุทิน และในช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งว่าพบช้างออกนอกรั้วอยู่ด้านเขาพังเหย โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะเข้าติดตามช้างต่อไป

On June 19, 2021, the Foundation's field staff were informed that an elephant had come out to the rice paddies at Ban Hew Nakham Village 12, field staffs and rangers from the Upstream Division of Sublangka Wildlife Sanctuary went to explore where the elephants leave together. Found that it was a trace of the Sidor Suthin. And in the evening, the staff were informed that an elephant had been found outside the fence on the side of the mountain. The field staff will continue to follow the elephants.
 

Monday, June 21, 2021

ติดตั้งปลอกคอช้าง

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2564 รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม, ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด, น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช กรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พร้อมด้วยดร.ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ว่าที่ ร.ต.ฐนพงษ์ ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ได้ดำเนินการติดตั้งปลอกคอสัญญาณดาวเทียม (GPS Collar) ให้กับพลายพลัง บริเวณลำห้วยแม่สะป้วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On 19 June 2021, Assoc. Prof. Dr. Chatchot Titaram,DVM, Ass. Prof. Dr. Chalermchat Somkerd, Ph.D. Dr.Taweepoke Angkawanich, Director of the Foundation and field staff of the Foundation, Lampang Province, together with Dr. Supakit Winitpornsawan, Director of the Wildlife Conservation Area Management Development Study Center Wildlife Conservation Office Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Acting Sub Lt. Thanaphong Purinthraphiban Head of Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary and officials of Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary installed a satellite collar (GPS Collar) for Plai Phalang at Mae Sapuad Crerk area, Mae Tha District, Lamphun Province.Saturday, June 19, 2021

ตรวจเฝ้าระวังช้างตามแนวรั้วไฟฟ้า

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ ประจำจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกันลาดตระเวนตามแนวรั้วไฟฟ้าใกล้เขตไร่ของชาวบ้าน ซึ่งในวันนี้ไม่พบร่องรอยช้างแต่อย่างใด

On June 18, 2021 Foundation field staff Lopburi Province and ranger of Sublangka Wildlife Sanctuary jointly patrol along the electric fence near the villagers' farm which today did not find any traces of elephants.

ลาดตระเวนเฝ้าระวังช้าง

คืนวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่บ้านวังใหญ่ บ้านลำพาส บ้านซับใหญ่ และตามสวนยางพารา โดยพบชาวบ้านกำลังกรีดยาง เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าให้คำแนะนำให้เบอร์ติดต่อหากพบช้าง

On the night of June 17, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province inspected the areas of Ban Wang Yai, Ban Lam Phat, Ban Sap Yai and along rubber plantations. by meeting villagers tapping rubber, then the staff  gave advice and gave a contact number if an elephant was found.

Wednesday, June 16, 2021

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

วันนี้ (16 มิ.ย.64) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง

Today (June 16, 2021), the Foundation's field staff, Lampang province participated in the project of reforestation and forest fire prevention at Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary, Lampang Province.