Monday, June 27, 2022

พลายฉลาดออกนอกพื้นที่

คืนวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังช้างให้กับชาวบ้านหลังจากที่ได้ติดตามแล้วทราบว่าพลายฉลาดได้ออกนอกพื้นที่ป่ามายังไร่ของชาวบ้านอีกแล้ว

On the night of June 26, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province has patrolled to watch out for elephants for villagers after tracking them and knowing that Plai Chalard has left the forest to come to the villagers' farm again.
Thursday, June 23, 2022

ทับเสลาและช้างแม่รับ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯประจำจังหวัดลำปาง ได้ติดตามลูกช้างทับเสลาและช้างแม่รับ(พังวาเลนไทน์) ช้างได้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น สามารถหาอาหารกินเองได้

On June 22, 2022, the Foundation's field staff in Lampang Province observed the baby elephant Thap Salao and the adoptive mother elephant (Pang Valentine), the baby elephants have a good behavior they can find food to eat by herself.บริจาคสับปะรด

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้รับการติดต่อบริจาคสับปะรดจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นจำนวน 1,500 กิโลกรัม

On June 18, 2022, Foundation staff Lampang Province recieve 1,500 kilograms of pineapples donated from pineapple farmers Ban Sadet Subdistrict, Mueang District, Lampang Province.

สำรวจพื้นที่ทำฝายชะลอน้ำและดักตะกอน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน ได้สำรวจพื้นที่เพื่อสร้างฝายชะลอน้้ำและดักตะกอน

On June 17, 2022, the Foundation field staff Lampang Province, together with Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary and Mae San Subdistrict Administrative Organization survey the area to build check dam and sediment trap.

 


ร่วมประชุมกับหน่วยงานภานนอก กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน ได้ประชุมเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำและดักตะกอน แบบผสมผสาน บริเวณใกล้แคมป์ 1 (แม่ปอน)

On June 14, 2022, the Foundation field staff Lampang Province, together with Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary and Mae San Subdistrict Administrative Organization have a meeting about the construction of a combined check dam and sediment trap near Camp 1 (Mae Pon).

Tuesday, June 21, 2022

ประชุมร่วมกับชาวบ้านบ้านวังเชื่อม

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ สำนักงานลพบุรี เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา และชาวบ้านบ้านวังเชื่อม ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี  ประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาช้างออกนอกพื้นที่ และเกิดความเสียหายแก่พืชผล

On June 21, 2022 Elephant Reintroduction Foundation Lopburi Office and Sublangka Wildlife Sanctuary meet with the villager of Ban Wang Cheum, Tambon Kudtaphet Lamsonthi District, Lopburi Province about the problem of elephants leaving the area.  

พลายฉลาดออกนอกรั้ว

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยต้นน้ำได้ช่วยกันตัดต้นไม้และซ่อมรั้วที่พลายฉลาดได้ล้มเพื่อพาดสายรั้วไฟฟ้าแล้วจึงออกไปยังไร่มันของนางทองย้อย มังคุด บ้านซับชมพภู ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ซึ่งจุดที่พลายฉลาดออกมาครั้งนี้ใกล้กับบริเวณที่นำสีดอโอเลี้ยงไปผูกเลี้ยงไว้

On June 20, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province and the forest rangers of upstream unit cut down trees and repaired a fence that Plai Chalard had fallen over the electric fence line, then he went out to the cassava field of Mrs. Thongyoi Mankut, Ban Sap Chom Phu, Wang Thong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province. Which the area that Plai Chalard came out this time was near the place where Sidor O-Liang was brought to be tied up.
 

Monday, June 20, 2022

ตัดหญ้าดูแลรั้วไฟฟ้า

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยต้นน้ำ ได้ช่วยกันตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้าด้านทิศเหนือ ฝั่งตะวันออกที่ขึ้นสูงอย่างรวดเร็วในช่วงนี้

On June 18, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province and upstream forest protectionUnit  helped to mow the grass along the electric fence on the north side of Sublangka forest. 

พบกลุ่มพังดอกขาว

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกติดตามช้าง โดยได้พบกับกลุ่มของพังดอกขาวที่บริเวณ กิโลเมตรที่ 2 ของป่าซับลังกา 

On June 17, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province have tracked the elephants. They met a group of Pang Dok Khao at the KM.2 of Sublangka Forest.Friday, June 17, 2022

เปลี่ยนเส้นลวดรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

ช่วงวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้นำลวดไปเปลี่ยนที่รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงวัดเขาประตูชุมพลจนแล้วเสร็จ

During 15-16 June 2022, the Foundation's field staff Lopburi province has brought the wire to replace the sufficiency electric fence at Khao Pratu Chumphon Temple until it's done. 

Thursday, June 16, 2022

ตัดหญ้า

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ตัดหญ้าที่ขึ้นสูงอย่างรวดเร็วในบริเวณรั้วไฟฟ้าด้านปางกระจา 

On June 16, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province has cut the grass that is growing fast in the electric fence area on the side of Pang-Kraja.
 

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปางได้ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าที่มีสภาพทรุดโทรม

On June 16, 2022, the Foundation's field staff Lampang province has restored an sufficiency electric fence that has deteriorated.

ผลักดันช้าง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งว่ามีช้างไม่ทราบจำนวนออกนอกพื้นที่ บริเวณศูนย์บริการทางหลวงขุนตานใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เมือเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดที่ได้รับแจ้ง ได้พบร่องรอยช้างเเต่ไม่พบตัวช้าง

On June 14, 2022, the Foundation's field staff Lampang Province was informed that an elephants had left the area at Khun Tan Highway Service Center near Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary. When the staff reaches the point that has been found only traces of elephants.


พบพังดุและสีดออดุลย์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสยนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปางได้ออกติดตามช้างในพื้นที่ ได้พบพังดุและสีดออดุลย์ บริเวณห้วยป่ายาบ บริเวณณแคมป์ 2 (แม่ยาว)

On June 13, 2022, the Foundation's field staff Lampang province has been tracking elephants in the area. they found Pang Duh and Sidor Audul live together at Huai Pa Yab area,  Camp 2 (Mae Yao).