Monday, February 28, 2022

สีดอสุทัศน์และพังซิ่ว

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามกลับจากการดูแลสีดอโอเลี้ยง ได้พบกับช้างสีดอสุทัศน์และพังซิ่ว บริเวณสระสอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมพบว่า ช้างทั้งสองได้ไปลงเล่นน้ำในสระเพื่อคลายร้อนกันอย่างมีความสุข

After the field staff returned from caring for Sidor O-Liang. Meet the elephants Sidor Suthas and Pang Siew at Pond 2, Sublangka Wildlife Sanctuary. and have monitored the behavior found two elephants happily went to swim in the pool to cool off.
 

ดูแลโอเลี้ยง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำจังหวัดลพบุรีได้ตัดต้นกล้วยป่าแล้วนำไปให้สีดอโอเลี้ยงทีคอกดูแลช้าง กม.7

February 26, 2022 field staff Lopburi province has cut the wild banana trees and brought them to Sidor O-Lieng at the elephant stall at Km.7Friday, February 25, 2022

ปล่อยช้างเข้าป่า

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง นำสีดอมารวยปล่อยเข้าป่าลึกบริเวณลำห้วยขอนขว้าง (สาขาแม่ยาว)

On February 23, 2022, the Foundation's field staff in Lampang province released Sidor Maruay into the deep forest near Huai Khon Khwang (Mae Yao Branch)
Tuesday, February 22, 2022

ขนหญ้าแห้ง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันขนหญ้าแห้งไปเป็นอาหารเสริมให้ช้างปรับพฤติกรรมประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน)

On February 18, 2022, the Foundation's field staff in Lampang Province helped transport hay as a supplement for elephants who rehabilitate at Camp 1 (Mae Pon).

Monday, February 21, 2022

โอเลี้ยงเรียนรู้

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้บันทึกภาพขณะที่สีดอโอเลี้ยงใช้งวงจับกิ่งไม้ตีที่สายลวดรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

Foundation field staff at Lopburi Province recorded a video while Sidor O-Liang used his trunk to grab a branch and hit the wire of a sufficiency electric fence. 


 

อาหารสีดอโอเลี้ยง

ในทุกๆ วันหลังจากเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำจังหวัดลพบุรีเสร็จจากภาระกิจอื่นๆ ช่วงเย็นก็จะช่วยกันตัดต้นกล้วย ต้นอ้อ เพื่อนำไปให้สีดอโอเลี้ยงที่คอกดูแลช้างบริเวณ กม. 7 

Every day after the field staff Lopburi Province completed other missions, in the evening they will help to cut banana trees and reeds to bring them to Sidor O-Lieng at the elephant stall at km 7.


 

รอยช้างที่บ้านซับใหญ่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านซับใหญ่ว่ามีช้างมาที่ไร่ เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงรอยเก่า

On February 19, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province was informed by the villagers of Ban Sap Yai that an elephant came to the farm. The staff then came to check and found that it was just an old trails.


 

เฝ้าระวังช้าง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบช้างที่ไร่มะขาม จึงเข้าตรวจสอบบริเวณนั้น ปรากฎว่ารอยเท้าช้างได้กลับเข้าป่าไปแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้กลับมานอนเฝ้าระวังให้ชาวบ้านในตอนกลางคืน

On February 16, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province was informed by villagers that an elephant was found at a tamarind plantation. therefore the staff went to inspect that area. It turned out that the elephant's footprint had returned to the forest. The officers then returned to camp and watch over the villager's field at night.

 

Thursday, February 17, 2022

ติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกติดตามช้างพังสว่างและได้ตรวจสุขภาพของช้าง เนื่องจากมีร่างกายที่ซูบผอมตามอายุที่มากบริเวณลำห้วยแม่ยาว

On February 16, 2022, the Foundation's field staffs, Lampang Province have tracked Pang Sawang and check the elephant's health. Due to the elephant was thin because of  very old age, Mae Yao creek.

ตัดต้นกล้วย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันตัดต้นกล้วยมาเป็นอาหารให้พลายสมนึกช้างผูกปรับพฤติกรรมประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน)

On February 16, 2022, the Foundation's field staff, Lampang Province, helped to cut banana trees to feed Plai Somnuk  at Camp 1 (Mae Pon).

ศูนย์ความรู้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมงานผู้รับเหมาจากบริษัทเซียมเวิร์ค จำกัด ได้เข้ามาแก้ไขงานนิทรรศงานภายในศูนย์ความรู้ช้าง สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรีให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น

On February 16, 2022, a team of contractors from Siam Work Co., Ltd. came to fix the exhibition work within the Elephant Wildlife Knowledge Center, Sublangka Wildlife Sanctuary. Lopburi Province to have more details.

Tuesday, February 15, 2022

ดูแลสีดอโอเลี้ยง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยต้นน้ำ เขตรักษาพันสัตว์ป่าซับลังกา ช่วยกันตัดต้นกล้วย จำนวน 2 คันรถเพื่อนำไปให้สีดอโอเลี้ยงที่ปรับพฤติกรรมอยู่ในคอกดูแลบริเวณกม.7 

On Febuary14 2022 our field staff at  Lopburi Province with Upstream Forest protection Unit help to cut banana tree for 2 trucks to bring to Sidor O-Lieang at KM.7  


Monday, February 14, 2022

ทำทางเดินรถ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 รถแทรคเตอร์ของสวนป่าทุ่งเกวียนได้เข้ามาทำทางเดินรถตามแนวทางเดินรถเดิมบริเวณรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงช่วงที่ 1 

On February 12, 2022 Thung Keaw Forest support to restore survey road in Doi Phamaung forest along sufficiency electric fence phase 1. 

ผลักดันช้าง

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันผลักดันสีดอมารวยออกนอกพื้นที่บริเวณหมู่บ้านทุ่งหลวงและได้นำมาผูกเลี้ยงไว้ยังแคมป์ 3 (แม่ปู) ชั่วคราว

On February 11, 2022, the Foundation's field staff in Lampang Province helped push Sidor Maruey out of the area around Thung Luang Village and temporarily brought it to Camp 3 (Mae Pu).
 

ดูแลรักษารั้วไฟฟ้า

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ลาดตระเวนเพื่อตรวจรั้วไฟฟ้าด้านวิเชียรบุรี พบว่าช่วงกิโลเมตรที่ 8 ระหว่างตู้ไฟที่ 4 และ 5 กระแสไฟฟ้าทำงานผิดปกติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเพื่อหาจุดที่ไฟรั่วแต่ยังหาไม่พบ และได้พบรอยของช้างพลายฉลาดได้พังรั้วไฟฟ้าเพื่อเข้า-ออกนอกพื้นที่ป่าด้านปางกระจา เจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยกันซ่อมแซมเป็นการชั่วคราว

On February 13, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province have patrolled to inspect the electric fence on Wichian Buri side. It was found that at the 8th kilometer between the 4th and 5th cabinets, the electric current was malfunctioning. The staff checked for the leaking point but still could not find it and found a trace of a clever elephant who broke an electric fence to enter and exit the forest area on the side of Pang Kracha, the staff therefore helped to repair it temporarily. 

Friday, February 11, 2022

ผลักดันสีดอมารวย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ช่วยกันผลักดันสีดอมารวยเข้าป่าบริเวณลำห้วยแม่ยาว

On February 9, 2022, the Foundation's field staff  helped to push Sidor Maruy into deep forest at Mae Yao creek area.

Thursday, February 10, 2022

ติดตามช้างพบกลุ่มพังจารุณี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ติดตามช้างฝั่งน้ำดั้นลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งมาพบรอยช้างใหม่ๆ ที่บริเวณสระ 2 และได้พบกับช้างกลุ่มพังจารุณีจำนวน 6 ตัว ที่บริเวณกิโลเมตรที่ 12 

On February 10, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province have tracked the elephants at Namdun Area. Until they found new elephant trails at Pond 2 area  and finally met 6 elephants of  Pang Jarunee's group at km 12.