Friday, October 26, 2012

 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันขุดหลุมฝังพังจินตรา บริเวณเหนือสระ3

Thursday, October 25, 2012

 
หลังจากที่ทางสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยเหลือพังจินตราอย่างเต็มความสามารถแล้วนั้น พังจินตรามีร่างกายที่อ่อนแรงลงจนเวลาประมาณ 17.10 น. พังจินตราก็ได้หมดลมหายใจอย่างสงบ โดยในวันพรุ่งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะเข้ามาทำพิธีเพื่อให้วิญญาณของพังจินตราไปสู่สุขติ

สกลร่วมกันปลูกป่าและสร้างโป่งเทียม  
คุณวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน พันโทวรรณาชัย แววศรี ฝ่ายกิจการพลเรือน ในสังกัดจังหวัดทหารบกสกลนคร  และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร ร่วมกันปลูกป่าและสร้างโป่งเทียม วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

คุณบุษบง เทพหัสดิน ณ อยุธยา บริจาคหนึ่งแสนบาท


ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ที่คุณบุษบง เทพหัสดิน ณ อยุธยาได้บริจาคผ่านคุณศิวะพร ทรรทรานนท์  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ 

มูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร บริจาคสองล้านบาท

 
 
 

ท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท ซึ่งคุณประเสริฐ และคุณทัศนีย์ พุ่งกุมารมอบบริจาคในนาม "มูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร"   เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อช้างเข้าร่วมโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 

Wednesday, October 24, 2012

 
หลังจากที่พังจินตราช้างชราได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประกอบกับสภาพอากาศที่เย็นลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้พังจิตหราที่ปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณสระ 3 ล้มตัวลงนอน และไม่สามารถลุกขึ้นได้ โดยทางทีมสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลช้างและเจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ ช่วยกันใช้รอกพยุงพังจินตราให้ลุกขึ้น แต่ช้างไม่สามารถช่วยตัวเองได้

Saturday, October 13, 2012

     
ม.ล.พิพัฒนฉัตร ดิศกุล กรรมการมูลนิธิฯ คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช และคุณชลษพร อภิวงค์งาม เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการช้างในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ร่วมกับทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมีรองอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

Monday, October 08, 2012จากการติดตามของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม พบกลุ่มช้างที่ปล่อยให้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าตามพิกัดที่เจ้าหน้าที่ได้พบบนแผนที่ Google Earth

Friday, October 05, 2012


คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา ให้เกียรติมาบรรยายเสียงในเวอร์ชั่นภาษาไทยของภาพยนตร์สารคดีของมูลนิธิฯ เรื่อง Return to The Forest ที่ห้องบันทึกเสียงสยามพัฒนาแล็บ