Wednesday, September 28, 2022

ลูกพังจูน (หลานพังโดเรมี)

วันที่ 28 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ติดตามช้างในป่า พบกลุ่มพังโดเรมี โดยปรากฎว่าพังจูน (ซึ่งเป็นลูกของพังโดเรมี) ได้ให้กำเนิดลูกช้างเพศเมีย โดยจากการสังเกตน่าจะมีอายุได้ประมาณ 1 เดือนแล้ว

On September 28, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province followed the elephants in the forest found a group of Pang Doremi. And found  that Pang June ( Pang Doremi's daughter) gave birth to a female elephant. By observation, it should be about 1 month old.
  

ช้างกลุ่มพังดอกขาว

วันที่ 28 กันยายน 2565 ช้างกลุ่มพังดอกขาวซึ่งมีประมาณ 13 ตัวได้ออกมาเดินเล่นบริเวณหน้าด่านประตูรั้วไฟฟ้าเขตรักษาพันธุ์สัตวป่าซับลังกา

On September 28, 2022, a group of Pang Dok Khao about 13 elephants  came out for a walk in front of the electric fence gate at Sublangka Wildlife Sanctuary.

 

Wednesday, September 21, 2022

เฝ้าระวังช้างให้ชาวบ้าน

คืนวันที่ 17 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกบ้านน้ำลาด ฝั่งเขาพังเหย จึงเข้าตรวจสอบพบว่าช้างได้นำต้นไม้พาดสายรั้วไฟฟ้า แล้วมีช้างกลุ่มตามออกไป เจ้าหน้าที่จึงค้างคืนที่ไร่เพื่อเฝ้าระวังให้ชาวบ้าน  ในวันรุ่งขึ้นจึงเข้าตรวจสอบรอยช้างอีกครั้งหนึ่ง โดยพบเป็นรอยของพลายฉลาดพากลุ่มของพังโดเมี และพังจารุณีออกนอกรั้วไฟฟ้า จากนั้นจึงซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าที่เสียหาย

On the night of September 17, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province was informed by the villagers that there were elephants leaving at Ban Nam Lat, Pang Huie Mountain. So the staff came to check and found that an elephant had brought a tree over an electric fence. Then a group of elephants followed. The staffs stayed overnight at the farm to keep an eye on the elephant. The next day, they went to inspect the elephant's tracks again by finding a trace of Plai Chalard leading the group of Pang Doreme and Pang Jarunee breaking out of the electric fence. The staffs have to repair the damaged electric fence.

Monday, September 19, 2022

โครงการจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 18 กันยายน 2565 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จังหวัดลพบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกต้นไผ่และทำโป่งเทียม บริเวณป่าซับลังกากิโลเมตรที่1 ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน "โครงการสานพลังเยาวชนลพบุรี เพิ่มสีเขียวให้ผืนป่าเติมคุณค่าให้ชีวิต ภายใต้แนวคิด Youth Power can do - พลังธรรมชาติเยาวชน"

On September 18, 2022, 31st Infantry Regiment, King's Guard, Lopburi Province, Children and Youth Council of Lopburi Province with the Elephant Reintroduction Foundation and Sublangka Wildlife Sanctuary joint activities -planting bamboo and making salt lick- at Sublangka forest area, kilometer 1 according to the Royal Volunteer Project "Lopburi Youth Empowerment Project Add green to the forest, add value to life under the concept of Youth Power can do - Youth Natural Power".

 

Friday, September 16, 2022

ติดตามช้าง

วันที่ 14 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกมาที่ริมป่าด้าน บ้านดิน จ.ชัยภูมิ (หนองใหญ่) จึงเข้าติดตามและสำรวจพื้นที่ พบว่าช้างคือกลุ่มของพังจารุณีได้ออกด้วยการดันเสาปูนรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงล้มแล้วจึงก้าวออก ซึ่งจากการตามรอยช้างพบว่าช้างได้กลับเข้าป่ามาแล้ว จึงได้ทำการซ่อมเสาปูนและดึงสายลวดรั้วไฟฟ้าให้ทำงานดังเดิม

On September 14, 2022, the Foundation's field staff was informed by the villagers that an elephant came out to the edge of the forest at Ban Din, Chaiyaphum Province (Nong Yai) so they followed up and surveyed the area. It was found that the elephants belonged to Pang Jarunee's group had pushed the pole of the sufficiency electric fence  to fall and then stepped out. From tracking the elephants, it was found that the elephants had returned to the forest. Therefore, the staff repaired  the fence to work as before. 

ซ่อมรถยนต์

หลังจากที่เกิดพายุฝนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 จนทำให้ต้นไม้ล้มทับโรงรถและรถยนต์ภาคสนามเสียหาย เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงได้นำรถยนต์เข้าซ่อม จนกระทั่งมีสภาพพร้อมใช้งานได้อีกครั้ง  

After a rain storm on July 10, 2022 caused trees to fall on the garage and damaged cars in the camp. Lopburi field staff then brought the car to be repaired until it is ready for use again.
Wednesday, September 14, 2022

ส่งพังดุกลับป่า

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้พาพังดุกลับเข้าสู่ป่า หลังจากพังดุแอบออกนอกพื้นที่ 

On September 13, 2022 Our Lampang field staffs brought Pang Duh to live in deep forest.

ตรวจสุขภาพช้าง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง และ สพ.ญ. สการินทร์ ประพฤติ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประจำ สบอ. 13 (แพร่) ได้เข้าเก็บตัวอย่าง เลือด,และปัสสาวะเพื่อตรวจสุขภาพลูกช้างพังทับเสลาและช้างแม่รับ(พังวาเลนไทน์)

On September 12, 2022, the Foundation's field staff Lampang Province with Mor Sakarin Sajjapitakwong,DVM,veterinarian at Conservation Area Administration Office 13 (Phrae) collect blood, and urine to check the health of the elephant calf  (Pang Tab Salao )and  adoptive mother elephant  (Pang Valentine).


พาพังดุกลับแคมป์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้พาพังดุกลับแคมป์ 1 แม่ปอน หลังจากพังดุได้แอบออกมาบริเวณที่ทำการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

On September 11, 2022, the Foundation's field staff took Pang Duh back to Camp 1, Mae Pon.

พังดุออกนอกพื้นที่

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้รับเเจ้งจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ว่าพบช้างออกนอกพื้นที่ในเขตที่ทำการดอยผาเมือง หลังจากได้รับเเจ้งเจ้าหน้าภาคสนามมูลนิธิฯ ที่ได้เร่งเข้าพื้นที่เพื่อทำการผลักดันช้างกลับสู่ป่า

On September 10, 2022, the Foundation's field staff was informed from the staff of Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary that the elephant was found outside the area in the Doi Pha Mueang office area. After being informed, the Foundation's field staff  rushed into the area to fetch the elephants back to the forest.

Tuesday, September 13, 2022

สีดอโอเลี้ยง


วันที่ 12 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้มาตรวจสอบและสังเกตพฤติกรรมของสีดอโอเลี้ยง พร้อมทั้งได้สำรวจคอกรั้วไฟฟ้าที่โอเลี้ยงอาศัยอยู่ด้วย

On September 12, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province have come to observe the behavior of Sidor O-Liang and also surveyed the electric fence that O-Liang lived in. 

Monday, September 12, 2022

ประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2565

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565  ณ ห้องบัญชาการ ชั้น 2 อาคารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) 

Elephant Reintroduction Foundation Organized the Annual General Board Meeting for the year 2022 on September 9, 2022 at the command room, 2nd floor, Hydro-Informatics Institute (Public organization) building.