Friday, September 16, 2022

ซ่อมรถยนต์

หลังจากที่เกิดพายุฝนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 จนทำให้ต้นไม้ล้มทับโรงรถและรถยนต์ภาคสนามเสียหาย เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงได้นำรถยนต์เข้าซ่อม จนกระทั่งมีสภาพพร้อมใช้งานได้อีกครั้ง  

After a rain storm on July 10, 2022 caused trees to fall on the garage and damaged cars in the camp. Lopburi field staff then brought the car to be repaired until it is ready for use again.
No comments: