Thursday, November 29, 2007

Khun Parichat presents about the Foundation and the advantage of elephant to the nature to 200 Students from Chulapornwittayalai School,Lopburi. นักเรียนจากจุฬาภรณ์วิทยาลัย จ.ลพบุรี จำนวน 200 คน เข้าศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา คุณปาิริชาติ จันทร์ครุฑ เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิฯ ข้อมูลเกี่ยวกับช้างและประโยชน์ที่ช้างให้กับป่า ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องเป็นอย่างมาก

Wednesday, November 28, 2007

Sublangka Field Staff Training Program

Course "The Skill in Elephant Care Trainning Course" has hold at Sublangka Wildlife Sanctuary during November27-28, 2007 for field staff also the Sublangka wildlife Sanctuary joint us in this course. ในระหว่างวันที่ 27 -28 พฤศจิกายน 2550 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะการดูแลช้าง ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม โดยในครั้งนี้ทางเขตรักษาพันธ์ุ์ป่าซับลังกา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมการอบรมด้วย ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้างและนายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด อาจารย์มหาวิยาลัยเชียงใหม่เป็นวิยากรในการอบรม In the morning, on November 27, 2007 Mor Chalermchat Somgird describe about elephant's anatomy and biology. Which the trainee is learning with intention and ask for question. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ช่วงเช้านายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด บรรยายเรื่องสรีระวิทยาและชีววิยาของช้าง ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมตั้งใจฟังและซักถามเป็นช่วง ๆ ของการบรรยาย In the afternoon, Mor Taweepoke Angkawanish lets the trainee introduce yourself and then he explain about the elephant's situation in Thailand and the method of reporting for the research.ช่วงบ่าย ก่อนที่นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช จะบรรยายนั้นได้มีการให้ผู้เข้าอบรมแนะนำตัวเองให้เพื่อน ๆ ที่อบรมด้วยกันให้รู้จักมากที่สุดภายใน 1 นาที และหลังจากนั้นนายสัตวแพทย์ทวีโภคได้บรรยาย เกี่ยวกับสถานการณ์ช้างในประเทศไทย และวิิธีการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ Then he open the feature about elephant's behavior in Africa compair to Thai elephant which they look after. หลังจากที่ได้ฟังการบรรยายของนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ช้างในประเทศไทย และวิิธีการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการเรียบร้อยแล้ว นายสัตวแพทย์ทวีโภค ได้เปิดสารคดีเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของช้างแอฟริกาให้ผู้เข้าอบรมดูและมีการซักถามเกี่ยวกับพฤติกรรมช้างที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามดูแลอยู่ เพื่อเปรียบเทียบกับสารคดีที่ดู On November 28, 2007,in the morning, field staff collects the elephant's data . In the afternoon each group present the data to other and exchange the information for learning together. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 หลังจากที่ช่วงเช้าได้ออกเก็บข้อมูลช้างเรียบร้อยแล้ว ช่วงบ่ายนำเสนอข้อมูลภาคสนามตามที่ได้ไปเก็บข้อมูลมา ซึ่งได้้นำเสนอข้อมูลของแต่ละกลุ่มให้ผู้เข้าอบรมกลุ่มอื่น ๆ รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล Finally, the trainee has a test in the end of course.(seriously..) ผู้เข้ารับการอบรมกำลังตั้งใจทำข้อสอบหลังจาที่ได้รับความรู้จากการอบรมแล้ว

Saturday, November 24, 2007

Elephant Toothpaste

Plai Chalard is trying to eat streblus asper leaves. Actually, he may be using the plant to clean his teeth, as ancient Thai people used to use it to clean their teeth before the advent of toothpaste. พลายฉลาดกำลังพยายามกินใบข่อย ซึ่งเขาคงจะใช้ใบข่อยช่วยทำความสะอาดฟันเหมือนกับที่คนไทยโบราณใช้ในสมัยก่อน
3 pairs of mom elephants and their baby elephants(Pang Deurn-Pang Dao, Pang Doremi-Plai Doremon and Pang Huadee-Plai Chalard) are walking leisurely in the forest. ช้างแม่ลูกทั้งสามคู่(พังเดือนพังดาว,พังโดเรมีพลายโดเรมอน,พังหัวดีพลายฉลาด) ท่ามกลางธรรมชาติของป่าซับลังกา
Pang Dao is drinking milk from Pang Duern (left) and Plai Doreamon is drinking milk from Pang Doremi too. พังดาว(ด้านซ้าย)กำลังกินนมของพังเดือน และพลายโดเรมอนก็กำลังกินนมของพังโดเรมีเช่นกัน
Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice-Secretary General of The Foundation is greeting and talking to elephants in Sublangka. พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ กำลังคุยและทำความรู้จักกับช้างที่ปรับพฤติกรรมในโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ จ.ลพบุรี
M.C. Authaiganya Phanuphan (brown jacket) visits The Foundation at Sublangka wildlife sanctuary, Lopburi. หม่อมเจ้าหญิงอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ (เสื้อสีน้ำตาล) เสด็จทอดพระเนตรช้างในโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Thursday, November 22, 2007

Lampang Field Staff Training Program

On November 22, 2007 the Foundation holds "The Skill in Elephant Care Training Course" for field staff and invite Mor Chalermchat Somgird and Mor Taweepoke Angkawanish consulting veterinarian of the Foundation to be trainers of this course. ทางมูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการอบรบเพื่อเสริมสร้างทักษะในการดูแลและปรับพฤติกรรมช้าง ใน "โครงการอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลช้าง" ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้จัดเป็นครั้งแรก โดยในการอบรมครั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้เชิญ นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง และนายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด อาจารย์นายสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามของเรา
In the morning, Mor Chalermchat explains about Thai elephant history and their biology. Our field staff are interested and are learning with intention.
ช่วงเช้า นายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด ได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติของช้างไทย ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของช้าง ระบบการรับรู้ของช้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามให้ความสนใจและมีการจดบันทึกข้อมูลอย่างตั้งใจ
Afternoon part, Mor Taweepoke gives knowledge about the aim of the Foundation, advises staff about working practices, map reading and application. Including elephant's behavior observation and the method of reporting. By this program our staff recieves both knowledge and entertainment.
ช่วงบ่าย นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ แนะนำวิธีการปฏิบัติตนในการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่รู้จักพื้นที่ที่ตนเองปฏิบัติงาน วิธีการอ่าน และการใช้แผนที่ รวมถึงการสังเกตุพฤติกรรมของช้างและการจดบันทึกเพื่อการนำเสนอพฤติกรรมช้างที่ถูกต้อง ซึ่งการบรรยายในวันนี้มีทั้งความรู้ และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

Plai Suthin is enjoy playing with Plai Somchai. พลายสุทินกำลังเล่นกับพลายสมชายอย่างสนุกสนาน
The Sublangka free roaming samples group : Pang Maeboonkeaw, Pang Pornchita, Plai Suthin and Plai Suthas at Sublangka กลุ่มช้างที่ทดลองปล่อยอิสระ (พังแม่บุญแก้ว พังพรชิตา พลายสุทินและพลายสุทัศน์)

Wednesday, November 21, 2007

 
Khun Premjit, Ruttanaporn, Pattara and Suttinee of the Foundation visit the Foundation's Chairman Dr. Sumet at Samitivej Hospital after his Carotid artery stenting procedure.
ตัวแทนเจ้าหน้ามูลนิธิฯ เยี่ยมดร.สุเมธ ที่รพ. สมิติเวช

Tuesday, November 20, 2007

Pang Thongkham พังทองคำ
Pang Dao and Plai Chalard enjoy to play together. พังดาวและพลายฉลาดหยอกล้อกันอย่างมีความสุข
Pang Doa, little girl in Sublangka forest. พังดาว ช้างเด็กหญิงประจำป่าซับลังกา
Plai Doraemon Plai Chalard and Pang Doa live with happiness in Sublangka forest. ช้างเด็ก ๆ (พลายโดเรมอน พลายฉลาดและพังดาว) อยู่ร่วมกันในป่าซับลังกาอย่างมีความสุข
Plai Srisakorn play with Plai Somchai. พลายศรีสาครกำลังเล่นกับพลายสมชายอย่างมีความสุขท่ามกลางป่าซับลังกา
Plai Srisakorn(right side) and Plai Chalard are eating delicious banana tree. พลายศรีสาคร (ด้านขวา) และพลายฉลาด กำลังกินต้นกล้วยป่าอย่างอร่อย

Monday, November 19, 2007  
 In the early morning on November 17, 2007, our field staff saw Plai Sudjai had fallen down and could not stand up by himself. Finally, he can stand up by using Plai Somneuk pull him up and our field staff found a wound on his trunk. Chonsaporn called Doctor Thaweepoke to diagnose his symptom and found that he had fever and weak. Therefore Doctor gave him an injection and 7 saline solution bags. During the night our field staff was mornitoring him closely and made a bonfire for him. Today he is get over and field staff is still watching him and give him food.

จากการเฝ้าดูแลช้างของเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลำปาง เมื่อเช้าตรู่ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 พบเห็นพลายสุดใจอยู่ในท่านั่งและพยายามจะลุกขึ้นยืนแต่ไม่สามารถยืนขึ้นด้วยตัวเองได้ เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงได้นำพลายสมนึกมาช่วยพยุงและดึงพลายสุดใจ จนในที่สุดพลายสุดใจก็สามารถลุกขึ้นยืนได้ จึงพบว่า พลายสุดใจได้รับบาดเจ็บเป็นแผลที่งวง จึงได้ติดต่อหมอทวีโภค อังควาณิชย์ นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ เข้ามาตรวจดูอาการและบาดแผลของพลายสุดใจ จึงทราบว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นประกอบกับร่างกายที่อ่อนแอ จึงทำให้พลายสุดใจมีไข้ ในเบื้องต้นนายสัตวแพทย์จึงได้ฉีดยาและให้น้ำเกลือจำนวน 7 ถุงแก่พลายสุดใจ พร้อมทั้งแนะนำให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามก่อกองไฟใกล้ๆ บริเวณที่พลายสุดใจอยู่ เพื่อให้ร่างกายของพลายสุดใจไม่หนาวจนเกินไป จากการเฝ้าดูอาการของพลายสุดใจอย่างใกล้ชิดพบว่า พลายสุดใจมีอาการดีขึ้นในเช้าวันต่อมา และจากบาดแผลที่งวงทำให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามต้องช่วยหาอาหารมาให้ในระยะนี้ เนื่องจากพลายสุดใจไม่สามารถใช้งวงในการหาอาหารได้อย่างเต็มที่

Sunday, November 18, 2007

"Dao Krajai" TV Channel 9 Program

Khun Parichat is featured in the Channel 9 TV program with "Dao Krajai" presenters: Doughnut and Ann. คุณปาริชาติ ให้สัมภาษณ์แก่สารคดีเรื่องสั้น "ทำความดีเพื่อพ่อหลวง" ของรายการดาวกระจาย ช่อง 9 อสมท. โดยมีคุณ โดนัท และคุณแอนเป็นพิธีกร

Friday, November 16, 2007

Pang Ghongthong and Pang Saithong are released and let them temporary free roam nearby Mae Pon Creek. They are healthy and happy to live together. พังก้อนทอง และพังสายทองที่ทางมูลนิธิฯ ได้ทดลองปล่อย ในขณะนี้ยังอยู่บริเวณลำห้วยแม่ป๋อน โดยช้างทั้งสองมีสุขภาพดี และ
ยังอยู่รวมกัน
Seedor Pathon sightseeing around the forest and come to have some salt lick near Camp 1. สีดอภาธร ได้เดินเที่ยวเล่นมากินโป่งเทียมที่เจ้าหน้าที่ทำไว้บริเวณแคมป์ 1
Since Seedor Thomyumkung get in musth during 12 - 16 November, 2007. our field staff notice musth fluid alway come out from both sides of his temporal glands and sexual organ in the cool morning ,until the weather is getting warm , the fluid is reduce and then stop. By the way our field staff is still monitoring him.
จากการเฝ้าดูและติดตามอาการตกมันของสีดอต้มยำกุ้งระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2550 จะสังเกตุได้ว่า ในช่วงเช้าที่มีอากาศเย็นบริเวณขมับของสีดอต้มยำกุ้งทั้งสองข้างจะมีน้ำมันไหลออกมาและเข้าปาก ส่วนบริเวณอวัยวะเพศมีน้ำมันไหลออกมาบ้างเล็กน้อย หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "ลงบ้อง" แต่พออากาศอบอุ่นขึ้น ประมาณ 11.00 น. เป็นต้นไป พบว่า น้ำมันบริเวณขมับและอวัยวะเพศจะหยุดไหลและแห้งไป

Tuesday, November 13, 2007

The Peacock and the Peahen at Sublangka

The peacock spreads his beautiful tail in its attempt to attract the uninterested peahen. นกยูงตัวผู้กำลังรำแพนเพื่อให้นกยูงตัวเมียสนใจ

Channel 9 "Exploding Star" TV Special

Khun Doughnut (Manassanun Punleatwongkhul) and Khun Ann Daokajai from "Exploding Star" TV Special, Channel 9 visit The Foundation at Sublangka and interview Khun Parichat to make a documentary "Do Good for Father". คุณโดนัท (มนัสนัันท์ พันธ์ุ์เลิศวงศ์สกุล) และคุณแอน ดาวกระจาย จากรายการดาวกระจายเข้ามาถ่ายทำสารคดีทำความดีเพื่อพ่อหลวง โดยเข้ามาดูกิจกรรมการทำงานของมูลนิธิฯและการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จ.ลพบุรี

Sunday, November 11, 2007

Drawing of an Elephant by Leonardo Da Vinci

Today it was reported that by multi-spectral infra-red imaging ,a drawing of an elephant was discovered in Leonardo Da Vinci's masterpiece: " Adoration of the Magi". It is the first known instance that Leonardo drew an elephant. It is believed that the elephant transported the Magi to Nazareth where Jesus Christ was born. มีการรายงานเป็นครั้งแรกที่พบว่ามีการวาดภาพตัวอย่างของช้างโดย ลีโอนาโด ของภาพวาดชิ้นเอกที่ชื่อว่า "Adoration of the Magi" ตามความเชื่อที่ว่า ช้างคือพาหนะที่นำ Magi ไปยังเมือง Nazareth ซึ่งเป็นเมืองที่พระเยซูทรงประสูติ

Friday, November 09, 2007

Collection Counting


Suttinee, Premjitr, Ruttanaporn and Pattara are busy helping count the collections from the Metropolitan Subway system. เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ สำนักงานกรุงเทพฯ ช่วยกันนับเงินบริจาคที่เก็บมาจากตู้บริจาค ในช่วงเดือน ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา

Thursday, November 08, 2007

Thai Namthip/ Coca Cola Visits Pang Sunee

Khun Veera Akraphutiporn, Vice President Corporate Affairs of ThaiNamthip Ltd. and the party, agent from Thai Namthip Co.,Ltd. visit Pang Sunee again at camp 2 ,Mae Yao Reservoir. The elephant was released by Thai Namthip on February 8,2007. ในวันนี้ทางบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด นำโดยคุณวีระ อัครพุทธิพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมพังสุนีย์ ที่ทางบริษัทไทยน้ำทิพย์ได้ทำพิธีปล่อยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ที่บริเวณแคมป์ 2 อ่างเก็บน้ำแม่ยาว จังหวัดลำปาง

Four Stages of Elephant Musth
Mor Taweepoke, consulting veterinarian of the Foundation, described that when an elephant was getting the musth they are 4 stages in the musth period. these 4 stages are ...
  • 1st Stage - The body is very healthy and the temple is swollen.
  • 2nd Stage - Musth fluid coming out from small orifices on his temple(temporal glands). At this step some elephant can control themself but some can't.
  • 3rd Stage - Musth fluid comes out from his temple on his head and droozing down into his mouth and the elephant's behavior will change toward being aggressive because of the musth fluid influence.
  • 4th Stage - The musth fluid come out from his sexual organ.
Most domesticated elephants get in musth until Stage 2 only because of the mahout have by then reduced food to limit their energy and the musth period will stop. Now Seedor Thomyumkung has reached the 4th Stage, a stage rarely observed by humans. Mor Taweepoke confirm that it was good sign for him because he was fully completing his musth period.
จากอาการตกมันของสีดอต้มยำกุ้งในขณะนี้ น.สพ.ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ได้อธิบายว่า ปกติอาการช้างตกมันจะเกิดขึ้น เมื่อช้างมีสภาพความพร้อมของร่างกายที่สมบูรณ์ โดยเราสามารถแบ่งการตกมันของช้างออกเป็น 4 ระยะดังนี้
  • ระยะที่ 1 จะสังเกตเห็นว่า ขมับของช้างจะเริ่มมีอาการบวม
  • ระยะที่ 2 บริเวณขมับช้างที่มีอาการบวม จะมีน้ำมันซึมออกมาจากต่อมน้ำมันใต้ขมับ ซึ่งในระยะนี้ช้างบางตัวก็สามารถควบคุมได้ แต่บางตัวก็ไม่สามารถควบคุมได้
  • ระยะที่ 3 เมื่อน้ำมันที่ซึมออกมาจากระยะที่ 2 ไหลเข้าปากช้าง จะทำให้ช้างมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป บางตัวอาจดุร้าย เนื่องมาจากการเมาน้ำมัน
  • ระยะที่ 4 คือระยะสุดท้ายของการตกมัน ช่วงนี้จะสังเกตเห็นว่า ช้างจะมีน้ำมันไหลที่อวัยวะเพศ
ซึ่งหากช้างตัวใดที่มีอาการตกมันได้ครบทั้ง 4 ระยะ ถือว่า ดีมาก เนื่องจากมีการตกมันอย่างสมบูรณ์ที่สุด แต่โดยปกติแล้ว ช้างส่วนใหญ่จะมีอาการตกมันแค่ระยะที่ 2 เท่านั้น เนื่องจากผู้ดูแลช้างจะทำการควบคุมเรื่องการให้อาหารของช้าง ซึ่งเป็นสาเหตทำให้ช้างสิ้นสุดการตกมันแค่ในระยะนี้เท่านั้น จากการเฝ้าดูพฤติกรรมของสีดอต้มยำกุ้งที่กำลังตกมันอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบว่า ขณะนี้การตกมันของสีดอต้มยำกุ้งอยู่ในระยะที่ 4 เนื่องจากมีน้ำมันหยดออกมาจากอวัยวะเพศตลอดเวลา ในขณะที่น้ำมันที่เคยซึมออกมาจากขมับทั้งสองข้างของสีดอต้มยำกุ้งเริ่มมีจำนวนลดน้อยลงตามลำดับ

The Nation Newspaper Website posts "Elephant Grows the Forest"

The Nation has posted the "Elephant Grows the Forest" video animation in its website to help promote it. Please click on the link above to enter the page. เดอะเนชั่น ได้ลงการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว "ช้างปลูกป่า"ลงในเว็บไซด์ของเดอะเนชั่น เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวดังกล่าว คุณสามารถเข้าชมได้ โดยคลิกลิงค์ข้างต้น

Wednesday, November 07, 2007

Pang Saitaa Passes Away with Honour

The Foundation is sadden to learn of Pang Saitaa death at around 2.20 p.m. on November 6, 2007 at Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary, Lampang. Pang Saitaa came from Phetchaboon and arrived to camp 1 on September 7, 2007. The day before she died she had the shivers and she could not eat as normal. She probably had fever so Mor Taweepoke gave her some antibiotics and the field staff built a fire nearby to keep her warm. Khun Chonsaporn visited with her on November 6 and Pang Saitaa appeared to be well and could eat again. Only 15 minutes after Khun Chonsaporn left to return to Chiangmai, Khun Subin called to inform her that Pang Saitaa had passed away suddenly. Mor Taweepoke, consulting veterinarian of the Foundation came with several vets and students to undertake the autopsy. Organ samples were sent for analysis and determination of cause of death. มูลนิธิฯ รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่า พังสายตาได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหัน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 เวลาประมาณ 14.20 น. มูลนิธิฯ ได้ซื้อพังสายตามาจากเจ้าของเดิมซึ่งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพังสายตาได้เข้าร่วมกับโครงการฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 จากรายงานการติดตามพฤติกรรมช้าง ทำให้ทราบว่า ก่อนหน้าที่พังสายตาจะเสียชีวิตหนึ่งวันคือ วันที่ 5 พ.ย. 2550 พังสายตามีอาการหนาวสั่นและกินอาหารได้น้อย น.สพ. ทวีโภค อังควาณิชย์นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ จึงได้ฉีดยาปฎิชีวนะให้กับพังสายตา และให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ ก่อกองไฟใกล้ๆ ที่พังสายตาอยู่เพื่อให้พังสายตาอบอุ่นอยู่เสมอ และในวันที่ 6 พ.ย. 2550 คุณชลษพร เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำเชียงใหม่-ลำปาง ได้เข้าดูอาการของพังสายตาอีกครั้ง พบว่า อาการของพังสายตาดีขึ้นและสามารถกินอาหารได้มากขึ้น จึงจะเดินทางกลับสำนักงานที่เชียงใหม่ แต่หลังจากที่กำลังเดินทางออกจากแคมป์ 1 ที่ลำปาง ได้ประมาณเพียง 15 นาที ก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณสุบิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำจังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง แจ้งว่า พังสายตาได้ล้มลงและเสียชีวิตแบบกระทันหันแล้ว หมอทวีโภคและหมอเฉลิมชาติ นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ จึงเข้ามาชันสูตรศพพังสายตาพร้อมกับนายสัตวแพทย์ท่านอื่น รวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เข้ามาช่วยทำการผ่าชันสูตรศพพังสายตาเพื่อเก็บอวัยวะบางส่วนเป็นตัวอย่างสำหรับส่งไปยังห้อง LAB เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียชีวิตของพังสายตาต่อไป