Thursday, March 31, 2022

ตัดหญ้ารอบคอกดูแลช้าง

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าซับลังกาได้ตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าของคอกดูแลช้าง กิโลเมตรที่ 7 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

On March 31, 2022, the Foundation's field staff Lop Buri province and Sublanka Wildlife Sanctuary rangers have cut grass that grows high along the electric fence of the elephant care stall at km 7.

Wednesday, March 30, 2022

คอกดูแลช้าง

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจพื้นที่คอกดูแลช้าง กม.7 พบว่าภายในคอกหญ้าเริ่มขึ้นสูงแล้ว แต่แหล่งน้ำสำหรับจะให้โอเลี้ยงดื่มเริ่มแห้งลงและขุ่น จึงอาจจะต้องผูกเลี้ยงสีดอโอเลี้ยงไว้ที่แคมป์ก่อน

On March 29, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province inspected the area of the elephant care stall at km. 7, it was found that the grass had already begun to rise. But the source of water for Sidor O-liang to drink began to dry up and become turbid. Therefore, it may be necessary to raise O-Liang at the camp first.  

 

รั้วด้านโนนสวรรค์ ชัยภูมิ

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางไปจุดติดตั้งระบบรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบ้านโนนสวรรค์เพื่อเปลี่ยนเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่เสีย และตรวจเช็คระบบไฟอีกครั้งหนึ่งพบว่าแบตเตอรี่ ด้านเหนือและใต้จำนวน 2 ลูก เสื่อมสภาพไม่สามารถเก็บไฟไว้ได้

On March 29, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province went to the installation site of the sufficiency electric fence system at Ban Nhonsawan to replace the broken inverter and check the power system once again found that the battery at The north and south are deteriorating and unable to store electricity.

Saturday, March 26, 2022

ตรวจรั้วไฟฟ้า

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้เข้าไปตรวจรั้วไฟฟ้าและดูรอยช้างด้านปางกระจา ช่วงก.ม.14-12 ถึงป่ามะพร้าว โดยไม่พบรอยช้างมาทางด้านนี้ และจากการตรวจเช็คกระแสไฟ พบว่าไฟรั้วทำงานปกติ

On March 25, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province went to inspect the electric fence and track the elephant's footprints on the side of Pang Kracha During km. 14-12 to the coconut forest without finding an elephant trace coming to this side and from checking the power found that the fence  work normally.

Friday, March 25, 2022

สีดอโอเลี้ยง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ผูกเลี้ยงสีดอโอเลี้ยงไว้ที่แคมป์ต้นน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อรอให้หญ้าภายในคอกดูแลช้างกม.7 ได้เจริญเติบโตมากขึ้นและมีน้ำในแหล่งน้ำมากกว่าเดิม

Sidor O-liang was temporarily bound at the upstream camp to wait for the grass inside the Km.7 elephant care pen have grown more and have more water  than before. 

Wednesday, March 23, 2022

สำรวจรั้วด้านบ้านโนนสวรรค์

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ขึ้นไปตรวจรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านบ้านโนนสวรรค์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ พบว่ามีต้นไม้และกิ่งไม้ล้มทับสายรั้วไฟฟ้าจึงได้ตัดกิ่งไม้และแก้ไขสายลวด นอกจากนี้พบว่าเครื่องอินเวอร์เตอร์ได้เสียหายอีกด้วย 

On March 23, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province went to check the sufficiency electric fence at Ban Nhonsawan, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province, found that trees and branches fell on the wires, so the staff cut the branches and fix the wires. In addition, it was found that the inverter was damaged as well.Tuesday, March 22, 2022

พาลูกมาเล่นกับพังน้ำว้า

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบพังสุพรรษาพาลูกน้อยมาเล่นกับพังน้ำว้า ช้างผูกปรับพฤติกรรมประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) บริเวณใกล้กับแคมป์ 1 (แม่ปอน)

On March 18, 2022, the Foundation's field staff in Lampang province found Pang Suphansa and her new born baby play with Pang Namwa (Pang Namwa is the elephant who rehabilitate at Camp 1). ติดปลอกคอพังวาเลนไทน์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันติดอุปกรณ์ติดตามตัว (GPS Collar) ให้ช้างแม่รับพังวาเลนไทน์

On March 17, 2022, Foundation field staff in Lampang Province and officials from the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation joined together to attach a tracking device (GPS Collar) to Pang Valentine- adoptive elephant.


ช้างแม่ลูก

วันที่ 20 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีพบกับช้างจำนวน 4 ตัวเป็นช้างแม่ลูก เดินมาหากินใกล้ประตูกั้นรั้วไฟฟ้าหน้าด่านใกล้ที่ทำการเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา 

On March 20, 2022, the Foundation's field staff at Lop Buri Province found 4 elephants, mother and child walk around the electric fence in front of the gate near the Sublangka Wildlife Sanctuary office.


 

หญ้าแห้งอาหารเสริม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง นำหญ้าแห้งมาเป็นอาหารเสริมให้กับสีดออดุลย์และพลายสุเมธช้างผูกปรับพฤติกรรมแคมป์ 2 (แม่ยาว)

On March 15, 2022, the Foundation's field staff in Lampang Province brought hay as a supplement to Sidor Audul and Plai Sumet, they are rehabilitated elephant of Camp 2 (Mae Yao).


Sunday, March 20, 2022

ตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้า

วันที่ 19 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำ ช่วยกันตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้าด้านปากระจาถึงป่ามะพร้าวเพื่อป้องกันการลัดวงจร โดยเริ่มตัดจากรั้วไฟฟ้ากิโลเมตรที่ 14 

On March 19, 2022, the Foundation's field staff at Lopburi Province with the rangers of the Upstream Forest Protection Unit help to cut the grass along the electric fence at Pangkraja side to the coconut forest to prevent short circuits by starting to cut from the electric fence at km. 14.


ลาดตระเวนระวังช้าง

วันที่ 16 มีนาคม และคืนวันที่ 19 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังช้างให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่13 บ้านซับใหญ่ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 

On March 16, 2022 and on the night of March 19, 2022, Foundation field staff Lopburi Province has patrolled to watch out for elephants for villagers in the area of Moo 13, Ban Sap Yai, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province.


Thursday, March 17, 2022

ตรวจรั้วไฟฟ้าด้านปางกระจา

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้ออกตรวจรั้วไฟฟ้าช่วงกิโลเมตรที่ 14-12 หรือด้านปางกระจาถึงป่ามะพร้าว พบว่าในบางช่วงมีหญ้าขึ้นสูงแล้วโดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะเข้ามาตัดหญ้าในวันรุ่งขึ้น

On March 17, 2022, the Foundation's field staff Lop Buri province has checked the electric fence at km. 14-12 or on the Pangkraja side to the coconut forest. Found that at some point the grass was already high and field staff would come to mow the grass the next day.
 

Tuesday, March 15, 2022

สร้างโรงรถ

หลังจากที่ดูแลสีดอโอเลี้ยงเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำจังหวัดลพบุรีก็ช่วยกันต่อเติมบ้านพักเพื่อทำเป็นโรงเก็บรถ

After taking care of Sidor O-Lieang our field staff at Lopburi provinces also help to extend side of the house to make a garage. 

อาบน้ำคลายร้อน

ในช่วงนี้ที่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำจังหวัดลพบุรีต้องผูกเลี้ยงสีดอโอเลี้ยงไว้ที่แคมป์เป็นการชั่วคราว ในทุกๆ วันเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะอาบน้ำเพื่อคลายร้อนให้สีดอโอเลี้ยงก่อนจะนำไปผูกให้หากินอาหารในป่า

During this time, the field staff Lopburi province has to temporarily bound Sidor O-Lieang at the camp. Every day field staff will take a shower to cool off for Sidor O-Lieang before tying him in the forest.Monday, March 14, 2022

ช้างเล่นด้วยกัน

วันนี้ (14 มี.ค.65) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบสีดอมารวยลงมาเล่นกับพลายสมนึก ช้างผูกปรับพฤติกรรมแคมป์ 1 (แม่ปอน) บริเวณใกล้พื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน)

Today (14 March 2022) the Foundation's field staff in Lampang province found Sidor Maruay come to play with Plai Somnuk (rehabilitate elephant) at Camp 1 (Mae Pon).วันช้างไทย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 คุณสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง และเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมจัดบูธนิทรรศการเนื่องในวันช้างไทย ประจำปี 2565 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง

On March 13, 2022, Mr. Subin Chamintha, Assistant Coordinator of Chiang Mai - Lampang  Office and our field staff joined to set the exhibition booth on the occasion of Thai Elephant Day 2022 at the National Institute under the patronage, Lampang Province.
ว่าที่ ร.ต.ฐนพงษ์ ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง
ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของมูลนิธิฯ

พังดุปล่อยป่า

เมื่อวันที่  13 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง นำพังดุเข้าไปปล่อยในป่าลึกอีกครั้งบริเวณลำห้วยแม่ใน 

On March 13, 2022, the Foundation's field staff in Lampang Province brought Pang Duh into the deep forest again near Mae Nai creek area.
พลายสุเมธ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 คุณสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ว่า ขณะนี้พลายสุเมธช้างผูกปรับพฤติกรรมแคมป์ 2 (แม่ยาว) เริ่มมีอาการตกมัน

On March 11, 2022, Mr. Subin Chamintha, Assistant Coordinator, Chiang Mai - Lampang  Office, was informed by the Foundation's field staff that Plai Sumet, rehabilitate elephant at Camp 2-Mae Yao has started to the musth period.
สีดอโอเลี้ยง Seedor O-lieng

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า(หนองใหญ่)ได้ช่วยกันติดตามสีดอโอเลี้ยงซึ่งออกนอกพื้นที่ไปยังหมู่บ้านหนองใหญ่หลังจากปล่อยให้เป็นอิสระได้เพียง 1 วัน โดยขณะนี้ได้ผลักดันสีดอโอเลี้ยงกลับเข้ายังพื้นที่ป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผูกเลี้ยงไว้ที่แคมป์ต้นน้ำ
On 11/3/2022, Our field staff in Lopburi and Wildlife Conservation Unit's staff tracked for Seedor O-lieng while heading to NongYai village and pushed him back to the forest already.