Friday, August 26, 2022

เจาะเลือดตรวจสุขภาพพังทับเสลา

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง และ สพ.ญ. สการินทร์ ประพฤติ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประจำ สบอ. 13 (แพร่) ได้เข้าเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพลูกช้างพังทับเสลา

On August 25, 2022, the Foundation's field staff Lampang province and  Sakarin Dharma,DVM, a specialist veterinarian (Phrae) has taken blood to check the health of the elephant (PangThap Salao).
ผลักดันช้างกลุ่มเข้าป่า

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ผลักดันช้างกลุ่ม 3 ตัว ได้แก่ พังสุพรรษา, ลูก(พลายบรรหาร) และพังน้ำว้า เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ผลักดันช้างกลุ่มสู่ป่าบริเวณป่าแม่ใน

On August 23, 2022, the Foundation's field staff Lampang Province has pushed a group of 3 elephants, namely Pang Suphansa and baby (Plai Banharn) and Pang Nam Wa, the Foundation's field staff. has fetched a group of elephants to the forest in the Mae Nai forest area.
Wednesday, August 24, 2022

พังเปิ้ลออกมาหน้าด่าน

เช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนามได้บันทึกภาพของพังเปิ้ลและช้างอีกหนึ่งตัวที่ไม่ทราบชื่อที่กำลังตกมันอยู่ ออกมาบริเวณหน้าด่านประตูรั้วไฟฟ้าด้านสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

On the morning of August 24, 2022, our coordinator captured Pang Ple and another unidentified elephant which in the musth. They come out in front of the electric fence gate at the Sublangka Wildlife Sanctuary office. 

ไล่ต้อนช้างกลุ่ม จำนวน 4 ตัว

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง แคมป์ 1 แม่ปอน ได้ไล่ต้อนช้างกลุ่ม จำนวน 4 ได้แก่ สีดอบริบูรณ์, พังสุพรรษา, พลายบรรหารและพังน้ำว้า โดยปกติพังน้ำว้าจะเป็นช้างผูกปรับพฤติกรรม บริเวณแคมป์ 1 แม่ปอน แต่เนื่องจากวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ติดตามช้างได้พบว่า โซ่ของพังน้ำว้าขาด ไม่พบตัวช้าง จึงสงสัยว่าอาจจจะติดตามช้างตัวอื่น จนได้พบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

On August 23, 2022, the Foundation's field staff Lampang province, Camp 1, Mae Pon, has fetched a group of 4 elephants, namely Sidor Boriboon, Pang Suphansa, Plai Banhan, and Pang Namwa. Usually, Pang Namwa is an elephant who chained to rehabilitate at Camp 1, Mae Pon, but because on August 21, 2022, the Foundation's field staff have followed the elephant found the chain of Pang Namwa was broken, and the elephant could not be found, so he suspected that Pang Namwa might follow another elephant until found her on August 23, 2022


โรงเรียนศูนย์สงครามพิเศษเยี่ยมชมศูนย์ฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะครูฝึกและนักเรียนทหารจากโรงเรียนศูนย์สงครามพิเศษ กองรบที่1 จังหวัดลพบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ช้างและสัตว์ป่า รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับพื้นที่และช้างโดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ความเป็นมาและการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยคุณวริศรา อุเทนสุต เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯประจำจังหวัดลพบุรี

On August 23, 2022, a group of military students from the Special Warfare Center School, Lopburi Province have visited the Elephant and Wildlife Learning Center and listened to a lecture about the area and elephants by Sublangka Wildlife Sanctuary. Background and operations of the Foundation by Khun Warisara Utensut, Foundation coordinator in Lopburi Province.
 

ทับเสลากลับแคมป์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง พบลูกช้างทับเสลาได้ออกนอกพื้นที่จากที่ปล่อยเพื่อปรับพฤติกรรม ในป่ามายังบริเวณแคมป์ 2 แม่ยาว

On August 21, 2022, the Foundation staff at Lampang Province found a baby elephant: Pang Thap Salao has left her area to the forest at camp 2 (Mae Yao).


Monday, August 22, 2022

ตัดหญ้า

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ตัดหญ้าที่ขึ้นสูงบริเวณแนวรั้วไฟฟ้าป่าปางกระจา

On August 22, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province has cut the grass that grows high around the electric fence line at Pang Kraja forest.

สีดอสุทัศน์

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ได้รายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อได้พาสีดอโอเลี้ยงย้ายเข้าไปในคอก สีดอสุทัศน์ ก็ได้ตามลงมาด้วย เจ้าหน้าที่จึงได้เฝ้าสังเกตุพฤติกรรมช้างทั้งสองในช่วงนี้ 

Our field staff in Lopburi Province reported further that After taking Sidor O-Liang moved into the pen, Sidor Suthat followed him down as well. The staffs have observed the behavior of the two elephants during this period. 

โอเลี้ยงกลับมาอยู่ที่คอกดูแลฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้พาสีดอโอเลี้ยงกลับมาอาศัยยังคอกดูแลช้าง กม.7 หลังจากที่ได้ปรับปรุงคอกให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

On August 19, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province reported that Sidor O-Liang was brought back to live at the Km.7 elephant care pen after renovating the pen to be more suitable.
 

Wednesday, August 17, 2022

สีดอสุทัศน์อยากออกไปเที่ยวบ้าง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้เฝ้าสังเกตุพฤติกรรมของสีดอสุทัศน์ ที่พยายามจะออกนอกรั้วไฟฟ้า แต่ก็ยังไม่สามารถออกมาได้

On August 16, 2022 our staffs at Lopburi Province have observed Sidor Suthas's behavior that he try to get out off the fence but he still not come out. 

ซ่อมรั้วไฟฟ้าสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จังหวัดลำปาง ได้ซ่อมรั้วไฟฟ้าบริเวณซ่อมรั้วไฟฟ้าสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง

On August 16, 2022 our field staffs at Lampang Province restored sufficiency electric fence at Meakiang reservoir. พบพังสุพรรษาและลูก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำวังหวัดลำปาง พบพังสุพรรณษา และลูกพลายบรรหารลงมาอยู่กับพังน้ำหว้า บริเวณห้วยแม่ป๋อน

On August 15, 2022 our field staff at Lampang Province found Pang Supansa and baby (Plai Banhan) lived with Pang Namwa at Meapon Creek area.


ไล่ต้อนสีดอบริบูรณ์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ไล่ต้อนสีดอบริบูรณ์บริเวณห้วยเมี่ยง

On August 13, 2022 our Lampang field staffs fetched Sidor Boriboon back to the forest at Hui Mieng area.ซ่อมรั้วไฟฟ้าห้วยม่วง

On Ausust 10, 2022 our field staffs at Lampang Province restored sufficiency electric fence at Huai Moung Creek area.

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าบริเวณห้วยม่วง

ติดตามกลุ่มพังนุ่น พังคำดี และลูก

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จังหวัดลำปางได้ติดตามช้างพบ ช้างกลุ่มจำนวน3 ตัว ได้แก่พังนุ่น, พังคำดี และพังปุยฝ้าย(ลูกพังนุ่น) 

On August 10, 2022 our Lampang field staff found 3 elephants: Pang Nhoon, Pang Kamdee and Pang Puifai.Monday, August 15, 2022

สีดอสุทัศน์

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำ ได้ผลักดันช้าง สีดอสุทัศน์ เข้าพื้นที่ป่าหลังหน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำด้านเหนือของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 

On August 15, 2022, our field staff fetch the elephant, Sidor Suthas back the forest behind Upstream Unit, Sublangka Wildlife Sanctuary. 
 
 

พบชาวบ้าน

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คุณอภิชาติ  ศรียา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกพบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ช้างมักออก เพื่อทำความเข้าใจให้ความรู้เมื่อพบช้าง โดยในครั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนและ ชาวบ้าน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านน้ำลาด นำโดยนายอุทัย ศิริสาขา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.นายางกรัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิและชาวบ้าน และ บ้านโนนสวรรค์ นำโดยนายวราวุฒิ สุวรรลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7  ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิและชาวบ้าน 

On August 11, 2022, Mr. Apichart Sriya, Head of Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province, together with the Foundation's coordinator Lopburi Province went out to meet villagers in the area where elephants often leave to understand and educate when encountering elephants. This time, there was a meeting with community leaders and villagers at 2 places, Ban Nam Lat, led by Mr. Uthai Sirisakha, Village Headman, Village No. 4, Nayang Krak Subdistrict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province and Ban Non Sawan. led by Mr. Warawut Suwanla, Village Headman at Village No. 7, Ban Rai Subdistrict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province.