Thursday, July 28, 2011

Chanond Scans the Microchip No#

Khun Premjitr trains K. Chanond in using the microchip scanner to confirm the identity of the elephant. คุณเปรมจิตร สอนคุณชานนท์ใช้เครื่องอ่านไมโครชิพ เพื่อยืนยันเลขประจำตัวของช้าง
Published with Blogger-droid v1.7.4

Siam Tulip

Siam Tulips are blooming in Sublangka Forest.ดอกกระเจียวใหญ่กำลังออกดอกจำนวนมากในป่าซับลังกา
Pang Pompam and Pang Nongmai stay with Plai Somrak in the southeastern section of Sublangka. พังป๋อมแป๋มและพังน้องใหม่อยู่รวมกลุ่มกับพลายสมรักษ์ในป่าซับลังกาบริเวณป่าทิศใต้ด้านตะวันออก(กิโลเมตรที่ 1-2)
Pang Huadee (adoptive mother elephant) looks after young elephants (Plai Chalard, Plai Doremon, Pang Dao and Pang Narak) at the North of Sublangka Forest (Pangkraja area). กลุ่มพังหัวดีประกอบด้วยพังหัวดีช้างแม่รับที่ดูแลช้างเด็ก คือ พลายฉลาด พลายโดเรมอน พังดาวและพังน่ารัก ในป่าซับลังกาทิศเหนือ(ปางกระจา)
Plai Srisakorn is in musth. พลายศรีสาครยังคงมีอาการตกมันอยู่ (เจ้าหน้าที่ภาคสนามบอกว่าช้างจะตกมันเป็นระยะ ๆ เนื่องจากเป็นอาการตกมันครั้งแรก เรียกว่า "มันดอกหญ้า" )

Tuesday, July 26, 2011

Khun Rangsan Thammaneewong, President of Prudent advisory Limited donates 200,000 baht to Elephant Reintroduction Foundation to support The Foundation's working . คุณรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ ประธาน บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจพรูเดนท์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาทถ้วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

Sunday, July 24, 2011

Doremi and Thongkam Return Home

In accordance to the cooperation agreement between the Elephant Reintroduction Foundation and the Nong Nooch Tropical garden in the "Increase Elephants, Create Forest" Project, the Elephant Reintroduction Foundation has sent Pang Doremi and Pang Thongkum to participate in the project on June 4, 2011. Today (July 24, 2011), the Elephant Reintroduction Foundation brought both of the elephants back to Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi. On their arrival, the elephants hurriedly walked into the forest and happily fed themselves.
ตามที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติมีความร่วมมือกับสวนนงนุชตาม"โครงการเพิ่มช้าง สร้างป่า" โดยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 ได้นำพังโดเรมีและพังทองคำไปยังสวนนงนุชเพื่อร่วมโครงการฯ และในวันนี้ (24 ก.ค. 54) มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้นำช้างทั้งสองตัวเดินทางกลับมายังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี โดยการนำช้างกลับครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและเมื่อกลับมาถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ช้างทั้งสองตัวไม่รีรอรีบเดินเข้าสู่ป่าและกินอาหารอย่างมีความสุข

Field staffs return from Nong Nooch

Our field staffs (Mr. Anan Prasertwimol and Mr. Somporn Junkong) are conversing with the staffs at Nong Nooch Tropical Garden since Mr. Anan and Mr. Somporn will soon be relocating to Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi.
นายอนันต์ ประเสริฐวิมลและนายสมพร จุ่นคง เจ้าหน้าที่ภาคสนามที่สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ตามโครงการ "เพิ่มช้าง สร้างป่า" กำลังสนทนากับเจ้าหน้าที่ดูแลช้างประจำสวนนงนุช เนื่องจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามทั้งสองคนจะเดินทางกลับมาประจำที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Saturday, July 23, 2011

TSPCA

Elephant Reintroduction Foundation attend to a seminar "Prevention of Cruelty to Animal Affect to Exportation" arranged by Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Khun Tirapong Pangsrivongse President of The Society preside over the seminar at Kantary Bay Hotel , Rayong during July 23-24, 2011.
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมสัมนา เรื่อง "การทารุณกรรมสัตว์มีผลต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวไทย" ซึ่งจัดโดยสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) โดยมีคุณธีรพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมเป็นประธานในการสัมมนา ณ โรงแรมแคนทารี่เบย์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2554

Friday, July 22, 2011

Pang Dokkaw, Pang Nongmay, and Pang Nongmai

Pang Dokkaw, Pang Nongmay and Pang Nongmai พังดอกขาว พังน้องเมย์และพังน้องใหม่

Pang Jarunee and Plai Suthas

Pang Jarunee and Plai Suthas พังจารุณีและพลายสุทัศน์

Wednesday, July 13, 2011

Our Field Staffs

Field staffs relax after having built a camp site.

เจ้าหน้าที่ภาคสนามแต่ละคนนั่งพักหลังจากที่ช่วยกันสร้างแคมป์

A New Camp

Our Camp2 at Mae Yao Reservoir is nearly finish. แคมป์บ้านพักของเจ้าหน้าที่ภาคสนามเริ่มขึ้นโครงสร้างตัวบ้านแล้ว

Tuesday, July 12, 2011

Pha Mai Deang

Pha Mai Deang, Sublangka Wildlife Sanctuary, after the rain.

ผาไม้แดงหลังฝนตก

Plai Chumpol

Plai Chumpol is eating some salt lick in Sublangka forest. พลายชุมพลกำลังลงมากินโป่งเทียมที่ทำไว้ในป่าซับลังกา

Siamese Fireback Pheasant

A siamese fireback pheasant at Sublangka Wildlife Sanctury. ไก่ฟ้าพญาลอ

Pang Nongmai

Pang Nongmai in a field in Sublangka Forest. พังน้องใหม่ท่ามกลางป่าหญ้าเพ็กอันสมบูรณ์ในป่าซับลังกา

Pang Nongmay

Pang Nongmay is eating bamboo shoot in Sublangka Forest. พังน้องเมย์กำลังกินหน่อไม้ในป่าซับลังกา

Monday, July 11, 2011

Another Pair at Nong Nooch

Our field staffs at Nong Nooch Tropical Garden bring Pang Thongkam to Plai Ningnong (Nong Nooch Tropical Garden's male elephant breeder) to test their compatibility.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำสวนนงนุชนำช้าง "พังทองคำ" มาทดลองผูกใกล้พลายนิ้งหน่อง ช้างพ่อพันธุ์อีกเชือกหนึ่งของสวนนงนุชเพื่อทดสอบว่า พลายนิ้งหน่องจะรับพังทองคำหรือไม่

Sunday, July 10, 2011

Pang Pompam, Plai Somchai, and Plai Suthas

Pang Pompam plays with Plai Somchai while Plai Suthas is keeping an eye on them. พังป๋อมแป๋มกำลังหยอกล้อกับพลายสมชายโดยมีพลายสุทัศน์ดูสถานการณ์อยู่ใกล้ๆ

Pang Duern

Pang Duern is drinking in Lamsonthi Creek, Sublangka Wildlife Sanctuary. พังเดือนลงกินน้ำในลำสนธิ

Mr. Banyat Chaiarun's Visit to Sublangka

Mr. Banyat Chaiarun, Director and Specialist of Wildlife Sanctuary Management Center, observes our project at Sublangka Wildlife Sanctuary. He visits our wildlife observation tower at km 10 and discovers Plai Chumpol eating the salt lick our field staffs have prepared. นายบัญญัติ ฉายอรุณ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช) ตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรีและได้เข้าตรวจดูหอส่องสัตว์บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๐ ซึ่งในระหว่างที่อยู่บนหอส่องสัตว์พลายชุมพลได้เดินผ่านมาและหยุดกินโป่งเทียมที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำไว้

Friday, July 08, 2011

Pang Huadee

Pang Huadee takes care of the children (Plai Chalard, Plai Doremon and Pang Dao). พังหัวดีดูแลเด็ก (พลายฉลาด พลายโดเรมอนและพังดาว)

Plai Srisakorn in Musth

Plai Srisakorn is in musth. This is his first time. พลายศรีสาครกำลังตกมันเป็นครั้งแรก

Pang Lampang

Pang Lampang is drinking water in Lamsothi Creek, Sublangka Forest.พังลำปางกำลังกินน้ำในลำสนธิ

Camp2, Lampang

Our field staffs are working on the foundation and the pillars of Camp2, Lampang. การตั้งเสาแคมป์ 2 ของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

Camp2

A group of field staffs at Lampang levels the ground before building the foundation of camp2.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามอีกกลุ่มหนึ่งก็ช่วยกันปรับพื้นที่ที่จะสร้างแคมป์ให้เรียบเสมอกันก่อนที่จะลงมือขุดวางเสาบ้าน

Sala @ Mae Yao Resevior

Our field staffs at Lampang Camp builds a Sala to hold meetings near Mae Yao Reservoir. เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันทำศาลาสำหรับประชุมติดขอบอ่างเก็บน้ำแม่ยาว
Posted by Picasa

Pang Namfon

Pang Namfon has a healthy body. พังน้ำฝนมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์มาก

Plai Sumet

Plai Sumet is looking for his adoptive mother (Pang Sawang) at Mae Yao Creek area. พลายสุเมธออกตามหาพังสว่างแม่รับตามลำห้วยแม่ยาว

Thursday, July 07, 2011

Pang Buakeaw, Pang Ploy, Pang Deejai, and Pang Noklea

Pang Buakeaw (a wild elephant), Pang Ploy, Pang Deejai and Pang Noklea at Phupan National Park. กลุ่มช้างประกอบด้วยพังบัวแก้ว(ช้างป่า) พังพลอย พังดีใจและพังนกแล กำลังมีความสุขกับหญ้าอ่อนที่แตกขึ้นมาใหม่ในผืนป่าภูพาน จังหวัดสกลนคร

Pang Nimnaul

Pang Nimnaul plays in Lamnampung Creek, Phupan National Park, Sakon Nakorn. พังนิ่มนวลกำลังเล่นน้ำในลำน้ำพุง อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร อย่างมีความสุข
Posted by Picasa