Wednesday, September 15, 2021

ดูแลรั้วด้านโนนสวรรค์

วันที่ 15 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านบ้านโนนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ต่อเนื่องจากครั้งก่อนจนแล้วเสร็จ โดยได้เปลี่ยนเส้นลวดรั้วใหม่ เพร้อมทั้งเปลี่ยนเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า

 

No comments: