Friday, January 13, 2023

กิจกรรมค่าย

วันที่ 12-13 มกราคม 2566 โรงเรียนลำสนธิวิทยา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรีได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี โดยเจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรประจำฐานให้ความรู้เกี่ยวกับช้างแก่นักเรียนที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้
 

No comments: