Monday, March 29, 2021

ลาดตระเวณเฝ้าระวังช้าง

คืนวันที่ 28 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกลาดตระเวณบริเวณที่ช้างมักออกบ่อยที่ด้านตำบลวังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
No comments: