Monday, April 05, 2021

จุดสกัดแม่ผึ้ง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันสร้างและมุงหลังคาจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังช้างบริเวณห้วยแม่ผึ้ง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ขณะนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

No comments: