Friday, February 05, 2021

ลาดตระเวนเฝ้าระวังช้าง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างตลอดทั้งคืนเพื่อป้องกันช้างออกหากินนอกพื้นที่บริเวณลำห้วยแม่ผึ้ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

On February 4, 2021, the Foundation field staff in Lampang Province patrolled around throughout the night to prevent the elephants went outside the area of Mae Phueng Creek, Serm Right Sub-district, Serm Ngam District, Lampang Province.
No comments: