Monday, February 22, 2021

ออกลาดตระเวน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกลาดตระเวนและเฝ้าระวังช้าง บริเวณลำห้วยแม่ยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

On February 21, 2021, the Foundation field staff at Lampang Province patrol and monitor elephants at  Mae Yao creek area, Hang Chat district, Lampang province

No comments: