Thursday, February 18, 2021

ผลักดันช้างและซ่อมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกลาดตระเวนและผลักดันช้างกลุ่มจำนวน 15 ตัว คือ พังตุ๊กตา พังกันยา พังดารา พังลดา พังสุพรรษา พังดอกแก้ว พังเพชรา พังหนึ่ง พังวิด้า พังดวงดาว พังดวงใจ พังปานดาว พังดาวเสาร์ สีดอมารวย และลูกช้างเกิดใหม่ ขึ้นไปตามลำห้วยแม่ผึ้ง และได้ช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณลำห้วยแม่ผึ้ง
No comments: