Saturday, May 11, 2024

ออกสำรวจเส้นแนวรั้วช่องสนามบิน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากช่วงเมื่อวานเย็นพายุลมแรงมีฝนตกเจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำลพบุรี แคมป์หนองใหญ่ จึงออกตรวจตามแนวรั้วไฟฟ้าเส้น บ้านเทพนา ถึงสุดรั้วช่องสนามบิน  จากการตรวจแนวรั้วไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ และไม่พบรอยช้างออก

On May 10, 2024 due to the strong winds and rain yesterday evening, our field staff Lopburi, Nong Yai Camp went out to inspect the electric fence along Ban Thepna line to the end of the airport fence. From inspection of the electric fence, it works normally. and no elephant marks were found.


No comments: