Friday, March 17, 2023

แสดงความอาลัย

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (23 ธันวาคม 2546 - 17 มีนาคม 2566) 

No comments: