Friday, March 03, 2023

ตรวจรั้วไฟฟ้าด้านตะวันตก

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้ตรวจแนวรั้วไฟฟ้าฝั่งตะวันตก พบว่ามีกิ่งไม้หักพาดรั้วจึงได้ตรวจเช็คกระแสไฟ โดยพบว่าตู้ควบคุมไฟที่ 1 มีไฟรั่วลงกราวน์ ส่วนตู้ที่ 2 กระแสไฟใช้งานได้ตามปกติ

On March 2, 2023, Foundation field staffs Lopburi Province have inspected the electric fence line on the west side. Found that there was a broken branch across the fence, so they checked the electricity. It was found that the 1st power control cabinet had a ground leakage, while the 2nd cabinet was working normally.


No comments: