Friday, November 12, 2021

บำรุงรักษารั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าหนองใหญ่ได้ช่วยกันเปลี่ยนสายลวดสายดินของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงและตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วจนแล้วเสร็จในระยะทาง 5 กิโลเมตร

On November 10, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province  with Nong Yai Forest Protection officers, they replaced the ground wire of the sufficiency electric fence and mowed the high grass along the fence until it was completed at a distance of 5 kilometers.

No comments: