Tuesday, March 13, 2018

เสวนา วันช้างไทย
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมงานเสวนา "การจัดการช้างป่าบนฐานวิชาการ สู่ความยั่งยืน"  เนื่องในวันช้างไทย เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการช้างป่า ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดโดย สมาคมอุทยานแห่งชาติ คณะวนศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 มีนาคม 2561
Elephant Reintroduction Foundation joins "Elephant Management on the Basis of Academic Sustainability Associate" on occasion of Thai Elephant Day at Faculty of Forestry, Kasetsart University on March 13, 2018. 

No comments: