Sunday, September 13, 2020

คนไทยดวงใจสีเขียว สอนน้องรักษ์สัตว์ป่า

ต่อเนื่องจากวันที่ 12  กันยายน 2563 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร จัดอบรมโครงการคนไทยดวงใจสีเขียว สอนน้องรักษ์สัตว์ป่า ตามแนวประราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้แก่เยาวชนที่อาศัยรอบเขตอุทยานฯ พิธีกรให้ความรู้โดยรศ.ดร.น.สพ. ฉัตรโชติ ทิตาราม  น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช และ ผศ.ดร.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด สัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร ในวันที่ 13 กันยายน 2563 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลกนคร

                             

No comments: