Sunday, September 13, 2020

เฝ้าระวังช้าง

คืนวันที่ 11 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกเฝ้าระวังช้างพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ด้านทิศเหนือของป่าซับลังกาบริเวณรอยต่อไร่ข้าวโพด เนื่องจากตรวจพบว่ามีช้างออกมายังไร่ข้าวโพดของชาวบ้าน 

No comments: