Monday, September 28, 2020

ประชุมเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

วันที่ 27 กันยายน 2563 คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ คุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิฯ น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช กรรมการมูลนิธิฯ และผศ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด กรรมการมูลนิธิฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับการดูแลช้างในพื้นที่ ที่สำนักงานภาคสนามมูลนิธิฯ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
 


 

No comments: