Tuesday, August 21, 2018

สำรวจพื้นที่ทำโป่งเทียม

 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองเข้าสำรวจพื้นที่สำหรับจัดทำโป่งเทียมให้ช้างบริเวณแคมป์1 (แม่ป๋อน)Monday, August 20, 2018

ดิ เอราวัณ รักษ์ช้าง


วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 คณะพนักงาน ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จัดกิจกรรม ดิเอราวัณ รักษ์ช้าง โดยสร้างฝายชลอน้ำ ทำโป่งเทียม และปลูกป่าในพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี  โดยเช้าวันที่ 19 ได้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ฯ กับทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติอีกด้วย 

อบรมให้ความรู้ชาวบ้านรอบป่าซับลังกาโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังช้างตามโตรงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี วันที่ 19 สิงหาคม 2561
โดยมีผู้เข้าอบรมคือ หมู่บ้านที่อยู่รอบแนวป่าได้แก่บ้านตะเคียนโพรง บ้านน้ำอ้อม บ้านโคกกรวด บ้านหนองแดง ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ และชาวบ้านตำบลกุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี


คุณวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา กล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรม 
คุณศิวะพร ทรรทรานนท์  เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานการอบรม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษความเป็นมาของโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติฯ

มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน และวิทยากร

น.สพ.ทวีโภค อังควานิช และ น.สพ.ขจรพัฒน์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมช้างและการประสานงานให้ความช่วยเหลือ


คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ ตอบคำถามผู้ที่สนใจและให้คำชี้แจงกรณีมีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากช้าง

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน


บรรยากาศการลงทะเบียนและการรับประทานอาหารเที่ยงของผู้เข้าร่วมอบรม

Thursday, August 16, 2018

งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คุณสุวพร  ธนะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานเชียงใหม่ - ลำปาง เป็นผู้แทนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี" ซึ่งจัดงานโดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้รับเกียรติให้ร่วมจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

Tuesday, August 14, 2018

ฉายเดี่ยว

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ พบพังจันดีเดินอยู่เพียงตัวเดียวบนเส้นทางลาดตระเวนบริเวณกิโลเมตรที่ 2
on August 13, 2018, our field staffs found Pang Jandee walked alone on the road in Sublanka forest at Km.2. 12 สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ" และ "วันช้างโลก"

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกันถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อช้างไทย 

Our Lopburi field staffs bless and honor  to Her Majesty Queen Sirikit of King Rama IX on the occasion of her 86th birthday anniversary. By the grace of Her Majesty Queen Sirikit to Thai elephants.ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกันถวายพระพรเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
Long Live Her Majesty The Queen of King Rama 9
The Management and Staff of Elephant Reintroduction Foundation.Friday, August 10, 2018

ทรงพระเจริญ Long Live The Queen
12 สิงหาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันแม่แห่งชาติ และวันช้างโลก 
น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ช้างไทย

Thursday, August 09, 2018

ตรวจสอบรั้วไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางตรวจสอบรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงที่ห้วยแม่ผึ้งยังใช้งานได้ตามปกติ
Our Lampang field staffs check sufficiency electric fence at Huay Mae Phueng still working normally.
Wednesday, August 08, 2018

พาช้างกลับเข้าป่า

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ควบคุมช้าง6ตัว
(พังดอกรัก, พังเพชรา, พังหนึ่ง, พังปานดาว, พังกันยา, สีดอสมบัติ) กลับเข้าไปในป่า
 Yesterday, Our Lampang field staffs control 6 elephants (Pang Dokrak, Pang Phetchara, Pang Neung, Pang Pandao, Pang Kanya, Sidor Sombat) back to the forest.
Monday, August 06, 2018

งานประชุมช้างแห่งชาติประจำปี 2561

งานประชุมช้างแห่งชาติประจำปี 2561 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561
ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง
National Elephant meeting-2018 at Galyanivadhanakarun,  Thai Elephant Conservation Center, Lampang on August 2-3, 2018.
 


วันที่ 2 สิงหาคม 2561 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมช้างแห่งชาติ 2561"
พล.ต.ต.ชูเกียรติ  ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ให้เกียรติมาร่วมงานการประชุมช้างแห่งชาติ 
น.สพ.ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ อภิปรายเรื่อง 
"แผนแม่บทและกฎหมายช้างไทย"
 ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ อภิปรายเรื่อง
"ความร่วมมือในการอนุรักษ์ช้างไทย"
อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ  สมเกิด เป็นประธานSection ในการบรรยาย
คุณวสันต์  กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา บรรยายเรื่อง
"การคืนช้างสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี"
บรรยากาศในงานการประชุมช้างแห่งชาติ 2561น.สพ.ทวีโภค อังควานิช และผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
สรุปการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2561
Mor Taweepoke Angkawanich, DVM and Assist. Prof. Chatchot ThitaramAssist, DVM 
Friday, August 03, 2018

งานประชุมช้างแห่งชาติ 2561

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมช้างแห่งชาติ 2561"  ที่อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง