Thursday, December 20, 2018

ตรวจสอบรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงรอบๆ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณศูนย์บริการประชาชนและตรวจสอบรั้วไฟฟ้าพบว่ายังใช้งานได้ตามปกติ

Today our Lampang field staffs are cutting high grass along the sufficiency electric fence near High-way Service Center and check the fence found it is work normally.No comments: