Monday, June 22, 2020

พบกลุ่มพังดอกขาว

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เดินทางผ่านป่าซับลังกาจากด้านเหนือไปต้อนพังฉลาดที่บ้านวังเชื่อม ได้พบกับกลุ่มพังดอกขาวและลูกๆ อาศัยอยู่บริเวณ กม.2-กม.3  

                              


No comments: