Thursday, June 18, 2020

ล้อมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เกี๋ยง ช่วยกันล้อมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงแปลงปลูกพืชอาหารช้างบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยงจำนวน 2 แปลง มีพื้นที่รวมกันประมาณ 400 ไร่ โดยแปลงปลูกพืชอาหารช้างดังกล่าวเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองปลูกไว้เพื่อใช้เป็นอาหารช้างในช่วงฤดูแล้ง


No comments: