Wednesday, June 10, 2020

ปลูกหญ้าให้ช้างและสัตว์ป่า

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา ช่วยกันหว่านปลูกเมล็ดพันธ์ุหญ้าบริเวณสระ 2 เนื้ิอที่ประมาณ 3 ไร่ เพื่อเป็นอาหารให้แก่สัตว์ป่าและช้างในเขตรักษาพันธุืสัตวป่าซับลังกา จ.ลพบุรีในอนาคตNo comments: