Saturday, June 20, 2020

ย้ายพังจันดี


วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ย้ายพังจันดีจากด้านแคมป์ตะเคียนโพรง ไปยังแคมป์ต้นน้ำซึ่งอยู่ด้านเหนือของป่าซับลังกา


No comments: