Monday, September 19, 2016

ประชุมวางแผนการจัดการน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นางสาวนฤมล สุขเสาร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเชียงใหม่-ลำปาง และ นายสุบิน จำอินถา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง

No comments: