Thursday, September 15, 2016

รับเงินบริจาค

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดตั้งตู้รับบริจาตที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อให้ผู้โดยสารทั้งไทยและต่างชาติได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสังคม โดยในปีนี้จากการเปิดตู้รับบริจาคแล้วสามารถสนับสนุนได้ 23 มูลนิธิๆ ละ 97,315.26 บาท ในการนี้คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ เป็นผู้แทนจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับมอบเงินบริจาคจำนวนดังกล่าว ณ ห้องประชุม AOT 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

No comments: