Friday, September 09, 2016

โครงการสอนน้องรักษ์ป่า ปี 2559
Elephant Reintroduction Foundation and Sublangka Wildlife Sanctuary give knowledge to students about elephants and nature in the project "Teach Children to Love the Forest '2016".
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ กำลังให้ความรู้เกี่ยวกับช้างแก่เด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายตาม "โครงการสอนน้องรักษ์ป่า ปี 2559" เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทย สนองตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี


No comments: