Monday, September 26, 2016

บ้านแม่เลียงพัฒนานายสุบิน จำอินถา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ชดใช้ค่าเสียหายแก่หมู่บ้านแม่เลียงพัฒนาที่ได้รับความเสียหายจากการที่ช้างออกนอกพื้นที่

No comments: