Wednesday, September 14, 2016

ประชุมผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ประชุมหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าซับลังกาและป่าดอยผาเมืองร่วมกับคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

No comments: