Thursday, June 21, 2018

สำรวจแนวรั้วไฟฟ้าฟ้าแบบพอเพียง

วันนี้ทหารจากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ ขสป.ซับลังกา ได้ออกสำรวจแนวรั้วเพื่อการจัดทำรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง โดยเริ่มจากจุดพิกัดที่ Latitude: 15.6993898 Longitude : 101.3217251 ซึ่งเป็นช่วงต่อจากแนวรั้วไฟฟ้าแบบถาวรที่ ขสป.ซับลังกา ได้สร้างไว้ ทั้งนี้คาดว่าน่าจะใช้เวลาในการสำรวจ 3-4 วัน เนื่องจากสภาพพื้นที่ค่อนข้างสูงชัน

Today, Mobile Development unit 16, Armed Forces Development Command with our field staffs and Sublangka Wildlife Sanctuary survey to build the sufficiency electric fence, they continue from Sublangka permanence electric fence at Latitude: 15.6993898 Longitude : 101.3217251. The survey might take  3-4 days because of steep mountain.  

No comments: