Thursday, June 14, 2018

ภาพยนตร์สั้นคุณอัครวินทร์ เข้าพบคุณศิวะพร เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับช้าง และขอคำปรึกษาจากคุณวสันต์ กล่อมจินดา ในการเข้าพื้นที่เพื่อถ่ายทำ 

No comments: