Tuesday, June 12, 2018

โครงการสอนน้องรักษ์ช้าง สร้างป่า จ.ลำปาง ปี2561

โครงการสอนน้องรักษ์ช้าง สร้างป่า จ.ลำปาง ปี 2561 
ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาล แห่งชาติในพระอุปถัมภ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2561

พิธีเปิด โดย ว่าที่ ร.ต.ฐนพงษ์ ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองเด็ก ๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในช่วงเช้า

น้อง ๆ นักศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร และสร้างสีสันในโครงการด้วยกิจกรรมสันทนาการ
อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ 
ให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช้างเบื้องต้น


เด็ก ๆ พักรับประทานอาหารว่าง

ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ให้ความรู้เรื่องชีววิทยาช้าง

เด็ก ๆ พักรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเล่นเกมส์และทดสอบความรู้ที่ได้จากการอบรม 
โดยผู้ช่วยวิทยากร นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 มอบของรางวัลแก่ทีมที่ตอบคำถามได้คะแนนมากที่สุด 3 กลุ่ม

เด็ก ๆ พักรับประทานอาหารว่าง ก่อนไปทัศนศึกษาที่โรงพยาบาลช้าง


สพ.ญ.วรางคณา ลังการ์พินธุ์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง ให้ความรู้แก่เด็กๆ
พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จ.ลำพูน

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จ.ลำปาง

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จ.ลำพูน

โรงเรียนแม่สันวิทยา จ.ลำปาง

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาคม จ.ลำปาง

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง

น้อง ๆ ผู้ช่วยวิทยากร จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


กล่าวสรุปการอบรมและพิธีปิด 
โดย พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

No comments: