Friday, June 08, 2018

โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ประจำปี 2561

วันนี้ 7 มิถุนายน 2561 นายวิวัฒน์ เตชจินดา นายอำเภอภูพานมาเป็นประธานเปิดงาน "โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและชุมชนรอบๆ พื้นที่ช้างอาศัย" ซึ่งมีนักเรียนและเยาวชนเข้ารับการอบรมในโครงการนี้จำนวน 100 คน


No comments: