Wednesday, June 13, 2018

ตรวจตราความเรียบร้อย

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี (แคมป์ 2) ออกสำรวจแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงฝั่งปางกะจา พบว่ามีเสาล้มเอน จึงได้ทำการซ่อมแซม ขุดฝังให้ลึกกว่าเดิมเพื่อความแข็งแรง และนำเอากิ่งไม้ที่หักอันเนื่องมาจากแรงล้มออกจากแนวรั้ว เพื่อป้องกันการลัดวงจรของรั้วไฟฟ้า
Our Lopburi field staffs (Camp 2) checked sufficiency electric fence at the North (Pangkraja), they found the fence column was lean therefore they restore it and took branches out of the fence.
No comments: