Wednesday, November 20, 2019

ตรวจรั้วไฟฟ้า

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง 2 แห่ง คือ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณศูนย์บริการประชาชนกรมทางหลวงขุนตาล จ.ลำปางและรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงจำบ่อแป้น จ.ลำพูน จากการตรวจสอบพบว่ารั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงทั้ง 2 แห่ง มีกระแสไฟฟ้าและสามารถใช้งานได้ตามปกติ

Today, our field staffs at Lampang Camp check 2 sufficiency electric fence at Khuntan Service Point and Jambaupan which the fence can operate normally.No comments: