Thursday, November 21, 2019

สีดอสุทินออกเที่ยว

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่สีดอสุทินได้ออกไปกินน้ำในสระที่ชาวบ้านขุดไว้และได้ทำความเสียหายให้แก่พืชผลทางการเกษตรได้แก่ กล้วย อ้อย และไร่ถั่วเล็กน้อย ซึ่งช่วงนี้ชาวบ้านกำลังเก็บเกี่ยวข้าวโพด และข้าวบ้างแล้ว ยังคงเหลือ อ้อยและมันสำปะหลังที่ยังคงเยอะอยู่ 
No comments: