Wednesday, October 30, 2019

ดัดแปลงเสารั้วเหล็ก

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา นำเสารั้วเหล็กฉากมาดัดแปลงโดยการเจาะรู แล้วยึดตัวฉนวนสำหรับร้อยสายลวดเพื่อนำไปใช้ในงานรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงทดแทนเสาปูนที่เสียหาย

Our Lopburi field staffs  modified angle iron fence post by drilling holes and then install the insulation for the wire to be used in the sufficiency electric fence to replace the damaged cement post.


No comments: